Bilgi Edinme

23 Temmuz 2013
 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Bürosu kurulmuştur. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular aşağıda belirtilen adrese, faks ile yapılacak başvurular 0312 449 14 88 numaralı faksa aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak yapılabilecektir. Dilerseniz aşağıdaki online BİMER başvuru bağlantısına tıklayarek da başvurunuzu iletebilirsiniz. Başvuru tarihi dilekçenin Bakanlığımız merkez veya taşra teşkilatının ilgili olduğu bilgi edinme birimine ulaştığı tarihtir.

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSUNDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

  • Herkes, talep ettiği bilgi ve belgelere bilgi edinme hakkı mevzuatının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde ulaşabilir.  Ancak; Bakanlığımızdan istenilecek bilgi veya belgeler Bakanlığımız teşkilat ve görevleriyle ilgili olmalıdır. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname)
  • Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile ülkemizde faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, isteyecekleri bilgi kendileri ile veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak koşuluyla ve karşılılık ilkesi çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir. (Başvurular Türkçe olarak yapılır)
  • Bilgi edinme mevzuatı kapsamında Bakanlığımızdan talep edilecek bilgi ve belgelerin, Bakanlığımız kayıtlarında,  bulunması gereken ve tamamen tekemmül etmiş işlemlere ait olması gerekmektedir. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu dahil Özel Kanunlar kapsamında talep edilen bilgi ve belgeler Bilgi edinme mevzuatı kapsamı dışında değerlendirilir. (Uygulamaya ilişkin görüş ve çözüm içeren)
  • Ayrı veya özel çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bilgi veya belgeler konusunda yapılacak başvurular ile henüz tekemmül etmemiş işlemlere ilişkin bilgi veya belgeler için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verilecektir. 
  • Belli bir tarihte açıklanacağı, duyurulacağı önceden ilan edilen veya belli olan bilgi veya belgelere belirtilen tarihten önce erişimin sağlanması mümkün bulunmamaktadır. 
  • Bakanlığımızca yayımlanmış kitap, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu edilmemelidir. (Başvuru sahibine yayımlandığı yer tarih v.s. bilginin nereden temin edileceği belirtilir.) 
  • İstenilen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bölümler de var ise, gizlilik dereceli veya açıklanması yasak olan bilgiler çıkarıldıktan sonra kalan kısımlar başvuru sahibine sunulacaktır. 
  • Daha önce cevaplandığı halde aynı kişiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki başvurular ile soyut ve genel nitelikli başvuruların işleme alınmadığı bilgisi verilecektir.
  • Başvuru dilekçesinin veya başvuru formalarının daktilo ile doldurulması veya bilgisayar çıktısı olması şartı aranmamaktadır. Ancak okunaksız dilekçeler ve başvuru formları geçersiz sayılacaktır.  (İletişim bilgileri  olmayan)
  • Kimlik bilgisi sorgulamasında gerçeğe aykırı ad, soyad veya unvan gibi kimlik bilgileriyle başvurular işleme konulmayacaktır. 
Adres Bilgileri 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskisehir Yolu 9. Km.06530 
Çankaya / ANKARA

Formu Bakanlığımız Taşra Teşkilatına Başvuru Bakanlığımız taşra teşkilatını oluşturan; Gümrük İdarelerinde bulunan bilgi ve belgelere ilişkin başvuruların doğrudan ilgili taşra gümrük idaresinin bulunduğu yer valilik veya kaymakamlığındaki bilgi edinme yetkililerine yapılması gerekmektedir. Başvurunun, ilgili taşra gümrük idaresine de yapılması mümkündür.

Kanun ve Yönetmelikler 

BİMER Bilgi Edinme Başvurusu