Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Yönetmeliği Hakkında Duyuru

31 Temmuz 2019

Bilindiği üzere 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca Bakanlığımızca hazırlanan “Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliği” 14/12/2018 tarih ve 30625 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup; 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkâr Sicili Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliği ile daha önceki yönetmelikte yer almayan şu hususlara yer verilmiştir. Sicil teşkilat yapısına sicil bürosu dahil edilerek esnaf ve sanatkârların sicil hizmetlerine erişimi kolaylaştırılmıştır.
 

 • Sicil müdürlerinin yokluğunda sicil işlemlerinin sekteye uğramaması için, sicil müdür yardımcısı atanması zorunlu hale getirilmiştir.
 • Yine sicil müdürüne ne zaman ve kim tarafından vekâlet edileceği ve vekâletin süresine ilişkin hususlarda düzenleme yapılmıştır.
 • Sicilin bağımsızlığı müessesesi güvence altına alınmış olup; sicile Bakanlık ve Mahkemeler dışında hiçbir merci tarafından emir ve talimat verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.
 • Sicil personelinin sahip olması gereken nitelikler ile özlük hakları ve haklarında uygulanacak disiplin cezaları belirlenmiştir
 • Sicil personelinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik usul ve esaslara ilişkin düzenleme yapılarak, eşit ve adil bir ücretlendirme sistemi oluşturulmuştur.
 •  Sicilin aleniyeti, bilgi ve belge inceleyebilmenin koşulları ayrıntılı olarak hükme bağlanmış olup Yönetmeliğin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlulaştırılması sağlanmıştır.
 • Resen tescil ile mahkemelerce verilen şerh kararlarının da sicile işlenmesi hususları ile noterler, odalar, belediyeler ve vergi daireleri gibi resmi makamlar tarafından sicil müdürlüklerine bildirim yapılması hususu düzenlenmiştir.
 • Uygulamada karışıklığa neden olan sicile tescil talebinde bulunabilecek kişileri düzenleyen yeni bir madde ihdas edilmiştir.
 • Tescili zorunlu olan hususlar açıkça düzenlenmiştir.
 • “Verilerin güvenliği” başlıklı madde ile ESBİS’teki verilerin güvenliğinin sağlanması hususunda Bakanlığa yetki veren yeni bir düzenleme yapılmıştır.
 • Şube hususuna ilk defa yer verilerek; sicilin çalışma bölgesi içerisinde bir esnaf ve sanatkârın aynı meslek kolu ile ilgili birden fazla işyeri açması halinde, açılan diğer işyerlerinin şube olarak sicile tescil ettirilmesine imkan sağlanmıştır.
 • Tescil için gerçeğe aykırı beyanda bulunanların, idari para cezasıyla cezalandırılacağı ve gerçeğe aykırı tescilden dolayı zarar görenlerin tazminat haklarının saklı olacağı hususu düzenlenmiştir.
 • Ölen ve varisleri bulunmayan esnaf ve sanatkârların sicil kayıtlarının ücretsiz olarak silinmesi hükmüne gaiplik durumu da eklenmiştir.
Yine mülga yönetmelikte yer alıp da; yeni Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliğinde daha ayrıntılı olarak düzenlenen hususlar şunlardır:
 
 • Sicilin yapacağı işlemler ve bunlara ilişkin usuller tek tek açıklanmıştır.
 • Kanun ve yönetmelikte farklı yerlerde ve dağınık olarak yer alan sicil müdürünün görev ve yetkilerinin tek bir başlık altında toplanmıştır.
 • Tescile davet ve ceza hususu ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup; Kanunda tescile davet ve ceza ilgili olarak 6102 sayılı Kanuna yapılan atfın bir kısmı maddeye dahil edilmiştir.
 • Tescile davete icabet edilmemesi halinde, mahkemece resen tescil kararı alınması, idari para cezası yaptırımı ile ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirim yaptırımı düzenlenmiştir.
 • Sicil tasdiknamesinin beş yılda bir vize edilmesinin zorunlu olmasının uygulamada oluşturduğu sorunlar göz önüne alınarak vize süresi ve ücreti kaldırılmış olup; sicil tasdiknamesi için 6 ay geçerlilik süresi öngörülmüştür.
 • Sicil tasdiknamesinde yer alması gereken unsurlar; NACE kodu ve tanımı, işletme adı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiştir.
 •  Bakanlığın müdürlük üzerindeki gözetim ve denetim yetkisinin kapsamı ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.