İhracata Dönük Üretim Stratejisi

Bakanlığımızca 2010 yılından itibaren girdi tedarikine yönelik yürütülen çalışmalara buradan ulaşabilirsiniz.

Bakanlığımızca 2010  yılından itibaren girdi tedarikine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2013-2015 dönemi için hazırlanan Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Eylem Planında yer alan toplam 37 hedef ve bu hedeflere dönük 91 eylem, uygulama döneminde büyük ölçüde hayata geçirilmiştir.
 
Ülkemizin girdi tedarik politikalarında sürekliliğin sağlanması amacıyla GİTES Eylem Planı’nın güncellenmesi hususu, “İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Öncelikli Dönüşüm Programı” ile Orta Vadeli Program’da (2017-2019) yer almaktadır. Bu doğrultuda, üç yıllık uygulama döneminin detaylı olarak değerlendirildiği gerçekleşme raporu hazırlanmış, ülkemiz sanayi politikalarının geleceğe dönük hedeflerini destekler bir girdi tedarik politikasının tasarlanması için çalışmalara devam edilmiş ve GİTES Eylem Planı 2017-2019 dönemini kapsayacak şekilde güncellenmiştir. “Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı (2017-2019)”, 29/12/2017 tarihli ve 2017/54 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.
 
GİTES çalışmalarıyla hedeflenen en öncelikli konulardan biri sınai üretimde ihtiyaç duyulan hammadde ve ara mallarının tedarikinde süreklilik ve güvenliğin sağlanması, bu suretle de söz konusu girdilerin mümkün olduğunca ülkemizde üretilebilmesi veya en uygun fiyatlarla tedarikinin sağlanmasıdır. Diğer taraftan, dijital teknolojilerdeki ilerlemelere bağlı olarak üretim süreçlerinde görülen dönüşümlerin yaratacağı yeni ithalat bağımlılıklarının analizi, ülkemizin başta kritik hammaddeler olmak üzere mevcut ve gelecekteki girdi tedarik ihtiyaçlarının takip ve planlamasının yapılabilmesi de yeni dönem için yapılan hazırlık çalışmalarında önemli bir yer tutmuştur.
 
Bu kapsamda, 2017-2019 dönemi Eylem Planında, ülkemiz üretim yapısının mevcut teknolojik durumu açısından elzem girdi tedarik ihtiyaçlarının yanı sıra, geleceğe dönük yüksek katma değerli, ileri teknoloji ürünleri üretme hedefi için de gerekli sınai dönüşüm çerçevesinde değişecek hammadde ve aramalı bağımlılıkları dikkate alınmış, gerekli politika önerilerinin oluşturulmasına yönelik yeni eylemler tasarlanmıştır.
 
GİTES’in “Girdi tedarikini güvence altına almış, ara malı üretiminde yetkinliğini artırmış bir ekonomi” vizyonu çerçevesinde; 2017-2019 dönemine yönelik genel amacı; ülkemiz imalat sanayinin mevcut ve gelecek dönem ihtiyaçlarına dönük olarak girdi tedarikinin planlanması, ihracata dönük üretimde yüksek teknoloji ve katma değerli girdi üretim yetkinliğinin arttırılması ve ara malı ithalat bağımlılıklarının azaltılmasıdır. Bu kapsamda, yeni dönem Eylem Planı 5 Stratejik Hedef altında yer alan toplam 22 eylem maddesinden oluşmaktadır.

Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı (2017-2019)
Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı (2013-2015)