Pazara Giriş Engelleri

26 Temmuz 2022


 

Pazara Giriş Engellerine Örnekler
Diğer Pazara Giriş Engelleri
 • Yerel ürünlerin uluslararası kurallara aykırı olarak sübvanse edilmesi nedeniyle pazara girişin mümkün olmaması
 • Uluslararası kurallara aykırı olarak anti-damping, sübvansiyon ve korunma önlemleri uygulamaları
 • Pazarın uluslararası kurallara aykırı şekilde yerli bir firma ya da tekel tarafından kontrolü 
 • Ürünün ülke içinde dağıtımı, pazarlanması, satılması, satın alınmasına ilişkin belgelendirme, lisans verme gibi şartlar konusunda toptancılar, perakendeciler, müşteriler bakımından sınırlamalar getirilmesi
Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması ile İlgili Problemler
 • Patentli, markalı ya da telif hakkına sahip ürünlerin dış pazarlarda taklidi
 • Patent, marka ya da telif hakkının yabancı ülkelerde tescil ettirilmesinde yaşanan sorunlar
 • Patent, marka ya da telif hakkının yabancı ülkelerde tescili için sunulan ve ticari sır niteliğini taşıyan bilgi, teknoloji ve iş yapma tekniklerinin izinsiz olarak yerel firmalara verilmesi
 • Yabancı ülkenin, ihracatçı firmanın distribütörü, ithalatçısı tarafından fikri mülkiyet haklarının ihlalinin önlenmesi için yapılan başvuruları dikkate almaması

Hizmet Ticareti Engelleri

Uluslararası anlaşma ve kurallara uygun olmayan

 • Hizmet sunucu sayısının sınırlandırılması
 • Hizmetle ilgili işlemlerin veya varlıkların toplam değerinin kısıtlanması
 • Hizmetle ilgili işlemlerin toplam sayısı ve hizmet çıktısının toplam miktarının kısıtlanması
 • Bir hizmeti sunan gerçek kişilerin sayısının kısıtlanması
 • Kuruluş türüne ve ortak girişimlere ilişkin kısıtlar veya gereksinimler
 • Yabancı sermaye katılımıyla ilgili olarak, hissedarlık ya da bireysel veya toplu yatırım üzerinde maksimum yüzde limiti şeklindeki kısıtlamalar
 • Üye bir ülkenin diğer bir Üye ülke hizmetleri ve hizmet sunucuları ile kendi hizmetleri ve hizmet sunucularına eşit muamele göstermemesi

Menşe Kuralları ile İlgili Engeller
 • Menşe ülke belgelendirmesi ve işaretlemesi ile ilgili problemler
 • Menşe kazandırma ile ilgili problemler
 • İthalatçı ülkenin menşe kuralları ile ilgili bilgi ve verilerine ulaşılamaması

Standartlar, Test, Etiketleme veya Sertifikasyon Engelleri
 • Uluslararası anlaşma ve kurallara uygun olmayan teknik mevzuat, zorunlu standart uygulamaları
 • Teknik mevzuat ve standartların çok sık değiştirilmesi
 • Külfetli ve zaman alıcı test gerekleri
 • Külfetli ve zaman alıcı sertifikasyon (Belgelendirme) gerekleri
 • Belirsiz Süreç
 • Diğer
Tarife ve Gümrük Engelleri
 • Ürünlerin yanlış tarife satırında sınıflandırılması
 • Gümrük idaresinin gereksiz belge talebi
 • Gümrük Müşavirliği hizmetlerinde yaşanan problemler
 • Minimum ya da referans fiyat uygulamaları
 • En Çok Kayrılan Ülke ve Ulusal Muamele kurallarına aykırı uygulamalar
 • Gümrük vergilerinin olması gerekenden daha yüksek düzeyde uygulanması
 • İthalatçı ülkenin gümrük prosedürleri ile ilgili bilgi ve verilerine ulaşılamaması

Yatırımlarla Bağlantılı Ticari Engeller
 • Yatırımlarda belli oranlarda ya da belli miktarlarda yerli ürün kullanılması zorunluluğu
 • Yabancı ülkenin belli oranda yerli ürün kullanılması karşılığında vergi veya teşviklerin sağlanacağı vaadi
 • Yatırım için gerekli olan ürün kadar ya da belli oranda yerli ürünün ihracı şartlarının öngörülmesi
 • Yatırımlarla ilgili kuralların yerli ve yabacı yatırımcılar bakımından farklı uygulanması
 • Yatırımların devletleştirilmesi ya da yatırımcıların elinden alınması
 • Diğer
Pazara Giriş Engeli Nedir

Pazara giriş engelleri; tarifeler, tarife dışı tedbir ve diğer idari uygulamalardan kaynaklanan, uluslararası ticaretin normal gelişme seyrini etkileyen her türlü politika ve uygulamaları ifade etmektedir.

Pazara giriş engellerinin nitelikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Geçici nitelikte olmama, diğer bir deyişle sistemik hala gelme
 • Aynı ürünü ihraç etmek isteyen tüm firmaların ihracatını etkiliyor olma
 • Sorunun üzerinden belli bir zamanın geçmesi ve ilgili ithalatçı ülke birimleriyle temasa geçilmiş olmasına rağmen bir sonuç alınamamış olma
 • Sorunun ithalatçı ülke tarafından uygulanan bir önlem ya da uygulama sebebiyle gerçekleşiyor olması
 • Sorunun firmadan kaynaklı, evrak eksikliği gibi usule ilişkin bir eksiklikten kaynaklanmıyor olmaması 


Pazara giriş engeli niteliği taşıyan uygulamalar, genel olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)/Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) gibi çok taraflı ticaret anlaşmaları, bölgesel ticaret anlaşmaları veya diğer ikili anlaşmalarda yer alan kurallara aykırı uygulamalardır.

Pazara Giriş Engeli Bildirimi Nasıl Yapılır

Bildirimler, Pazara Giriş Engelleri Bildirim Formu’nun doldurulması yoluyla Ekonomi Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu’na iletilmiş olur.

Ayrıca Ticarette Teknik Engeller Bildirim Merkezi'ne ulaşmak için tıklayınız.

İletilen Bildirimler Hakkındaki Değerlendirme Nasıl Yapılır

Bildirimin Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu’na ulaşmasının ardından, öncelikle bildirim kapsamındaki sorunun pazara giriş engeli niteliği taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Bu kapsamda, örneğin, yurt içinde karşılaşılan sorunlar elenir.

Soruna ilişkin olarak bildirim kapsamında yer alan verilerin yeterli olmaması durumunda, veri toplama aşamasına geçilir. Veri toplama işlemi sorunun pazara giriş engeli olup olmadığının anlaşılması için ilk etapta da yapılabilir. Veri toplama için şikayetçi firma ve/veya ilgili Ticaret Müşavirlerimizden bilgi ve belge talep edilebilir. Ayrıca, Çalışma Grubu gerekli araştırmaları yürütür.

İlgili yasal altyapı (sorunun karşılaşıldığı ülkenin iç hukuku/söz konusu ülkeyle var olan ikili veya çok taraflı anlaşmalar) incelenerek hukuki mütalaa hazırlanır. Hukuki mütalaa gerekli girişimlerde bulunacak olan birimlere iletilir.

Girişimler takip edilir.

Şikayetçi firmaya, bildirimine ilişkin hukuki mütalaa ve yapılan girişimlere ilişkin gelişmeler bildirilir.

Pazara Giriş Engeli Bildirimi Formu

Pazara giriş engeli bildirimi formuna ulaşmak için tıklayınız.