İthalat Rejimi

Gümrük Vergileri, Mevzuat Rejimi Kararı, İthalat Yönetmeliği ve İthalat Tebliği Hakkında Bilgiye Ulaşabilirsiniz.

31/12/2016 tarihli ve 29935 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2017 yılı İthalat Rejimini içeren 2016/9611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar ile 2017/1 sayılı İthalat Tebliği, uluslararası yükümlülüklerimiz ve kalkınma planları ile yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri dâhilinde tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 
Söz konusu Karar’da ithalata konu ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranları ve toplu konut fonu miktarları, ülke ve ülke grupları bazında ayrı ayrı gösterilmek suretiyle, saydam, açık ve kullanıcılar açısından kolay anlaşılır biçimde 6 liste şeklinde hazırlanmıştır. 

Bunun yanında, 2017 yılına yönelik olarak Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (G.T.İ.P) ve/veya madde isimlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılan değişiklikler İthalat Rejimi Kararı eki tüm listelere yansıtılmıştır.