Mevzuat

31 Temmuz 2019

Tasfiye

 

1)   Kanunen münfesih durumda olan kooperatif, tasfiyeden dönebilir mi?
 
Üst üste üç yıl olağan genel kurul toplantısının yapılmaması, ortak sayısının 7’nin altına düşmesi gibi Kanunen münfesih duruma düşen kooperatifler ancak ilgili mahkemeden faal olduklarına ilişkin alacakları kararla tasfiyeden dönebilir.
 
2)   Genel kurul kararı ile tasfiyeye giren kooperatif tasfiyeden dönebilir mi?
 
Genel kurul kararı ile tasfiyeye giren bir kooperatif haklı sebepler üzerine genel kurulun başka bir iradesi ile tasfiyeden dönmesi mümkündür.
 
3)   Yapılabilir Mi?
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kooperatifler olağan genel kurul toplantılarını yılın ilk altı ayında yapmaları gerekmektedir.
Ancak, tasfiye halindeki kooperatiflerin aktif durumda olmamaları gözetilerek olağan genel kurul toplantılarını yılda en az bir defa olmak kaydıyla yıl içinde yapmaları mümkündür.
 

Kanuni Defterler

1)   Kooperatiflerin kapanış tasdikini yaptırması zorunlu olan kanuni defterler hangileridir?
 
Cevap 10-6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre ticaret şirketi olarak değerlendirilen kooperatiflerin de diğer ticaret şirketleri gibi yevmiye defterinin kapanış onayını, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayını ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırmaları gerekmektedir.
Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 562’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca 4 bin TL, tekrarlayan şekilde bu görevin yapılmaması halinde artan miktarda idari para cezasının uygulanması mümkündür.
 
2)   Kanuni Defterlerin Saklama Süresi Nedir? Kaybolması Halinde Yapılacak İşlem Nedir?
 
Her tacir gibi kooperatiflerde de ticari defterlerini, envanterlerini, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini ve bu kayıtların dayandığı belgeleri on yıl baoyunca saklamak zorundadır.
Yangın, sel ve Deprem vb. zorunlu bir sebeple kaybolan (zayi olan) kanuni defterler için ilgili Ticaret Mahkemesine (Yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine) durumun öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün içinde başvurarak bu konuda bir belge istenmesi yararlı olacaktır

3)   Kooperatiflerin Avukat Tutmak Zorunluluğu Var Mıdır?
 
1136 sayılı Avukatlık Kanununda (m.35) ortak sayısı 100 ve daha fazla olan kooperatiflerin sözleşmeli avukat bulundurmaları gerekmektedir.