Mevzuat

Ülkenin dış ticaret, gümrükler, yatırım, vergiler, standartlar ve bankacılık başta olmak üzere ekonomik hayatını düzenleyen mevzuatına dair bilgi ve linklere ulaşabilirsiniz

31 Ağustos 2018
AB üyesi olan İtalya'da dış ticaret, AB norm ve kurallarına göre yürütülmektedir. İtalya’nın AB’nin Ortak Dış Ticaret Politikası dışında ulusal bazda bir dış ticaret mevzuatı mevcut olmayıp Dış Ticaret alanındaki ulusal mevzuat AB Direktiflerinin ulusal mevzuata aktarılması ile yürütülmektedir.

 

Bu çerçevede, uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanan mallar dışında ithali yasak ürün bulunmamaktadır.

İharacatta tek idari belge ve faturaya ilaveten, AB düzenlemelerine, bazı durumlarda İtalyanın iç mevzuatına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak ihracatın yapılacağı ülkeye ihraç edilecek ürüne göre değişen kontrol ve kayıt belgeleri ile birlikte serbestçe yapılabilmektedir.

Türkiye’ye yapılacak ihracat için A.TR, EFTA ve Doğu Bloku ülkeleri EUR1 AKP ülkeleri için FORM A belgesi ve diğer üçüncü ülkeler için menşe belgesi aranmaktadır.

Eski ve kullanılmış mal ithalatında teknik özelliklerini yitirmemiş olmaları ve çevre ve güvenlik açısından gerekli şartları sağlamaları koşulu ile bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, AB Komisyonu tarafından belirlenen Ortak Gümrük Tarifesi tatbik edilmektedir. Tarım ürünleri ticaretinde AB’nin Ortak Tarım Politikaları çerçevesinde ortak piyasa düzenleri uygulanmakta olup, Sanayi ürünlerinde AB içerisinde ortak düzenlemeye tabi malların  ithalatında sağlık çevre ve güvenlik koşullarına uygunluk şartı aranmaktadır. Bu çerçevede başta sanayi Bakanlığı olmak üzere, Sağlık  Bakanlığı ve Tarım Bakanlıkları tarafından piyasa gözetimi ilkeleri çerçevesinde  kontroller uygulanmaktadır.

Avrupa Birliği’nin bir üyesi olarak İtalya AB’nin üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmalara taraf olup Ortak Dış Ticaret politikası tatbik etmektedir. Bu çerçevede EFTA Ülkeleri, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri , Akdeniz Ülkeleri Meksika , Güney Afrika Cumhuriyeti ve Şili gibi AB’nin STA imzaladığı ülkelerle serbest ticaret anlaşması hükümleri geçerli olup, AB’nin gelişme yolundaki ülkelere  GSP mekanizması çerçevesinde uyguladığı tek taraflı   taviz sistemi yürürlüktedir.


AB ülkeleri ile İtalya arasında Gümrük Vergileri ve eş etkili vergilerle miktar kısıtlamaları ve benzeri önlemlerden muaf olarak mallar serbest dolaşmakta, AB  dışındaki ülkelere Ortak Gümürk Tarifesi uygulanmaktadır. Tarım Ürünleri İtibariyle AB’nin Ortak Tarım Politikası çerçevesinde ortak piyasa düzenlemeleri ve telafi edici mekanizmalar uygulanmaktadır.  İthalatta KDV  piyasa fiyatı ve gümürk vergisi üzerinden tahsil edilmekte ve gümürk vergisinin matrahı AB Komisyonu direktiflerince DTÖ Gümrük Kıymet Kodu hükümlerine paralel olarak belirlenmektedir. İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin anti damping kuralları AB düzeyinde ve AB Komisyonu tarafından uygulanmaktadır.

Tarife Dışı Engeller:

Serbest ticarete dayalı bir dış ticaret rejiminin bulunduğu İtalya ithalat için herhangi bir izne ya da lisansa gerek yoktur. Ancak bazı ürünler için İtalya’ya giriş yapabilecekleri ihtisas gümrükleri ve limanlar belirlenmiştir. Su ürünleri ve canlı hayvan ve et ürünleri ve bazı tarımsal ürünlerde ise Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Anti damping ve anti sübvansiyon tedbirleri AB düzeyinde ve AB Komisyon’nun içtihatları çerçevesinde  uygulanmaktadır.

Gümrük Vergileri

İthal Edilen mallara uygulanan Ortak gümrük vergisi düşük seviyededir. 2003 yılında sanayi mallarında ortalama koruma oranı %4,3 seviyesindedir. Tarım ürünlerinde ise, AB’nin Ortak Tarım Politikası çerçevesinde ürüne göre  %6,4 ile %40 arasında değişen oranlarda ad valorem  ve  spesifik vergi uygulaması ile  (ürün bazında ton yada kg başına )  referans fiyat uygulaması bulunmaktadır.
Gümrük Vergileri

Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak İtalya da diğer üye ülkeler gibi Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) uygulamaktadır.Avrupa Birliği'nde yürülükte bulunan gümrük vergileri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

informest
simest
finest
IPI
Invitalia
mondimpresa