“2018 Yılı Dördüncü Çeyreği İtibarıyla İtalyan Ekonomisi’nin Görünümü.”

20 Mart 2019

Uluslararası ekonomi zayıflama belirtileri göstermektedir. OECD öngörüleri, ekonomideki aktüel  yavaşlama sürecinin devam ettiğini ortaya koymaktadır.

2018 yılını dördüncü çeyreği itibarıyla, İtalya’nın GSYİH’sı hafif bir düşüş kaydetmiştir. İç ve dış talebin GSHY’ya “pozitif” katkısı, stokların yarattığı “negatif” etkiyi dengelemiştir. Hizmet sektörü katma değerinde artış izlenirken,  sanayi sektörünün zor bir süreçten geçtiği teyit edilmiştir.

İstihdam,  önceki aylardaki seviyesini korurken, “süresiz” bağlı çalışanlarda  belirgin bir artış olmuştur.

Enflasyon oranı, yükselişe geçmiş olmakla birlikte, genel çerçevede değerlendirldiğinde, geçmişteki düşük değerlere dayalı pozisyonunu hala korumaktadır.

2018 yılının dördünücü çeyreğinde, hem tüketicilerin hem de şirketlerin güven endeksi kötüleşmiştir. Bu durum İtalyan ekonomisinin aktüel olarak içerisinden geçtiği dönemsel zor süreci teyit eder niteliktedir.

İTALYA EKONOMİK KONJONKTÜR:

Şirketler:
 

2018 yılı dördüncü çeyreğinde, 2010 yılı referans alınarak zincirleme hesaplanan mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre hesaplanan GSYİH, bir önceki çeyreğe göre %-0,1 oranında gerilerken, 2017 yılının aynı dönemine göre herhangi bir değişim ortaya koymamıştır.

Bir önceki çeyreğe göre, net ihracatın GSYİH’ya katkısı  (%+0,2) “pozitif” olurken, hem yatırımların hem de tüketimin desteklediği iç talebin katkısı  (%+0,1) hafif olmuştur. Konjonktürel bazda GSYİH’da kaydedilen  “olumsuz “değişim üzerinde stokların  (%-0,4) etkisi belirgindir.

Ailelerin tüketimindeki konjonktürel  iyileşme (%+0,2) üzerinde “dayanıklı” tüketim malı (%+1,8) satın alımlarındaki artışın etkisi belirgin olurken, hizmet satın alımlarındaki artışın  (bir önceki çeyrekteki  artış %+0,3 iken son çeyrekteki artış %+0,1 olmuştur) yavaşladığı görülmektedir.  Makina, teçhizat ve donanım satın alımlarında kaydedilen artışa (%+0,9) bağlı olarak yatırımlarda, konjonktürel bazda artış (%+0,1) göstermiştir.

2018 yılı dördüncü çeyreğinde, GSYİH üzerinde, sanayi sektörünün zayıflama sürecinin etkili   olduğu hissedilmektedir. Konjonktürel bazda, sanayi sektörünün katma değeri azalmıştır (%-0,5). Söz konusu  azalma,  hizmet sektörünün katma değer artışıyla (%+0,1) dengelenmiştir.

2018 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki üç aya göre,  %+1,3 oranında artarak canlanma sürecine giren mal ve hizmet ihracatının net dış ticarete katkısı (ithalattaki artış %+0,7) “olumlu” olmuştur.   Genel olarak incelendiğinde, 2018 yılında İtalya’nın ihracatının %3 oranında arttığı görülmektedir.    Almanya ve İspanya için de buna benzer bir sonuç elde edilirken, Fransa’ya ihracat artışı daha düşük olmuştur. İhracattaki artış, büyük ölçüde AB ülkelerine gerçekleştirilen ihracattaki artışından (%+4) kaynaklı olurken, AB dışı ülkelere gerçekleştirilen ihracat daha sınırlı düzeyde (%+1,7) artmıştır.  İhracattaki artış, ara malı (%+4,3) ve dayanıksız tüketim malı (%+2,7) ihracatındaki artıştan kaynaklı olurken, dayanıklı tüketim malı (%+1,3) ve sermaye malı (%1,5) ihracatındaki artışlar daha sınırlı düzeyde gerçekleşmiştir.

2018 yılı Aralık ayında belirgin bir azalmanın görüldüğü AB dışı ülkeler ile gerçekleştirilen dış ticaret,  2019 yılı Ocak ayı itıbariyle konjonktürel bazda, belirgin bir şkeilde artmıştır (%+5,9). 2018 yılı “Kasım-Aralık” üç aylık döneminde ise, AB dışı ülkeler ile dış ticaretteki konjonktürel değişim pozitif (%+1,3) olmuştur.

Aileler ve İstihdam Piyasası:

İtalya’nın istihdam piyasasının bir şekilde tutunmaya çalıştığı izlenmektedir. 2018 yılı boyunca, toplam istihdamda, ünite bazında kaydedilen artış (geçen yılki %+0, 9’dan %+0,8) üzerinde bağlı çalışanların sayısındaki artış (2017 yılında istihdam artışı %+2 iken 2018 yılında %+1,3) etkili  olmuştur. 2019 yılı Ocak ayında istihdam , “süresiz” bağlı çalışanların sayısındaki artışın etkisiyle çok az da olsa artış göstermiştir.  Bu dönemde, “süreli” bağlı çalışanlar ile serbest çalışanlar ise azalmıştır.

2018 yılı Aralık ayında işgücü piyasasındaki “olumlu” gidişata, ünite bazında bir önceki yıla göre artış gösteren brüt ücretler (2017’de %+0,3 iken, 2018 yılında artış  %+1,7 olmuştur) eşlik etmiştir.

Fiyatlar:
 

Enerji ve işlenmemiş gıda ürünleri fiyatlarında görülen dalgalanmalar haricinde, tüketici fiyatları  dinamiğinden gelen sinyaller “stabil”dir.

Önceki iki ayda kaydedilen gerilemenin ardından, 2019 yılı Şubat ayında genel tüketici fiyatları endeksi (indice per l'intera collettività/NIC) yıllık  bazda %1,1 oranında artmıştır. Dalgalanmalara açık olan enerji ve işlenmemiş gıda ürünleri fiyatları haricinde, “çekirdek” enflasyon oranı %+0,5’tir.   “Çekirdek” enflasyon oranındaki “stabil” durum, temel ürünlerin fiyatlarındaki farklı dinamikleri yansıtmaktadır: enerji haricindeki sanayi ürünlerinin fiyatlarında görülen  “deflasyon” süreci (Ocak ayında %-0,6 iken Şubat ayında %-0,2 olmuştur) devam ederken, hizmet sektöründe enflasyon dinamiklerinde bir yavaşlama (Ocak yında %+1,1 iken Şubat ayında %+0,7 olmuştur) olduğu izlenmektedir.

Belli başlı AB ülkelerinin enflasyon oranında kaydedilen küçük çaptaki artışlar nedeniyle, Avro bölgesi ile İtalya arasındaki enflasyon farkı %-0,3 oranında, İtalya’nın lehinde, azalmıştır. İtalya’nın “çekirdek” enflasyonu ise,  Avro bölgesi ortalamasının (%+1,2) neredeyse yarısı kadardır.

Kısa Vadeli Projeksiyonlar:
 

2019 yılı Şubay ayında, ülkenin ekonomik durumuyla ilgili beklentiler ve tüketicilerin güven endeksi  kötüleşmiştir.  İşsizlik ile beklentilerdeki iyileşme bu durumu dengelemiştir. Şirketlerin güven endeksinde bakıldığında, parakende ticaret haricinde, tüm sektörlerde güven endeksinin azaldığı görülmektedir. İmalat sanayi şirketlerinin güven endeksi, üretim ve mal siparişleriyle ilgili olumsuz beklentiler nedeniyle gerilemiş olmasına rağmen, bakiye “pozitif” olmayı sürdürmektedir.

Kaynak: Istat Aylık Nota 2.Baskı – 06 Mart 2019.