Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı

Ülkemizin bilişim ihracatının artmasına yönelik yeni destek programı

DUYURULAR                                                                                                                                                                                                                    

DUYURU 1

5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Kararı’nın;
  • İhracata Hazırlık Ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri (2.Bölüm)
  • Yurt Dışına Yönelik Pazarlama Ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri (3.Bölüm)
kısmında yer alan desteklerden ilgili tüm bilişim şirketleri ile işbirliği kuruluşları daha önce ihracat yapmış
olma şartı aranmaksızın
yararlanabilir.
  • E Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı (4.Bölüm)
kısmında yer alan desteklerden sadece bu programa girmeye hak kazanan bilişim şirketleri yararlanabilir. 

DUYURU 2

Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nin 83. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “ Yurt dışında düzenlenen fatura, sözleşme, ödeme belgesi ile faaliyet gerçekleşme raporu, yurt dışı birime ilişkin belgeler ve resmi internet sitelerinden erişilemeyen tescil belgeleri ve diğer evraklar için Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı gerekir.” Hükmü uyarınca ilgili bilgi ve belgelerin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne gönderim işlemleri incelemeci kuruşlar (Bakanlık / Hizmet İhracatçıları Birliği ) tarafından gerçekleştirilir. Şirket / işbirliği kuruluşlarınca ilave gönderim işlemi yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

KEP VE E-İMZA USULLERİ HAKKINDA

  • KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının İncelemeci Kuruluşa ait (Bakanlık/İBGS/Bölge Müdürlüğü vd.) Elektronik Belge Yönetim Sistemince tanınır olması zorunludur.
  • Belgeler elektronik imza ile imzalandıktan sonra orijinal halleri ile KEP gönderisinin ekine yüklenmelidir. (.zip, .rar ve benzeri sıkıştırılmış dosya uzantıları gönderilmemelidir). KEP ve elektronik imza ile ilgili sorunlarınızı bu hizmetleri aldığınız kuruluşlara iletmelisiniz.
  • KEP Adreslerimiz: T.C. Ticaret Bakanlığı (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr), Hizmet İhracatçıları Birliği (hib@hs01.kep.tr), . Belgeler sadece mevzuatta belirtilen başvuru mercii kuruluşun KEP adresine iletilmelidir
  • İşlemlerin düzgün ve hızlı yapılabilmesi için, başvurularda konu ve ilgili birimin belirtildiği üst yazının (dilekçe) yer alması gerekmektedir.
  • Başvuru dilekçesinde konu kısmında karar numarası ve desteği adının belirtilmesi, alt kısmında temsile yetkili kişi en üst düzey başvuru sahibinin isim ve unvan bilgilerinin yer alması gerekmektedir.