Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

10 Aralık 2018

Ticaret Bakanlığından
 
SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI
 
MADDE 1 – 13/06/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ifadesi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi bir yıldır. Belgenin geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi zorunludur.”

“(3) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ekinde yer alan listedeki servislerde değişiklik olması durumunda bu değişikliğin 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aynı maddenin sonuna beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir.

“(1) Bakanlığa bildirilen yetkili servis istasyonlarının; hizmet konularına göre Bakanlık veya görevlendireceği başka bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenen düzenleme veya standartlarda belirtilen özellikleri taşıması gerekir.”

“(2) Üretilen veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak bu Yönetmelik ekinde yer alan listede tespit ve ilan edilen yetkili servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından belirlenir veya değiştirilir.”

“(5) Ekli listede öngörülenden daha fazla yetkili servis istasyonu kurulması durumunda, fazla kurulan yetkili servis istasyonlarının Bakanlığa bildirilmesi zorunlu değildir. Bu yetkili servis istasyonlarında yapılan iş ve işlemlerin Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunludur.”

“(6)Üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda yetkili servis istasyonlarının tamamının bu sitelerde yer alması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yetkili servis istasyonları, garanti süresi içerisinde tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemez.”

“(4) Kullanım ömrü süresince, malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde,
garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Satış sonrası hizmetlere ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için üretici veya ithalatçı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak üretici veya ithalatçı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ve aynı maddenin sonuna dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere beşinci fıkra eklenmiştir.
“(g) Tamirde geçen süre.”

“(5) Onarımın malın kullanıldığı yerde yapılması durumunda malın teslim alındığına dair birinci fıkradaki bilgileri içeren bir belge düzenlenmesi zorunlu değildir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Üretici, ithalatçılar veya satıcılar, garanti süresi içerisinde tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemezler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce onaylanan Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgeleri onay tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek listesi yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
 

 
                                  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
 
  Tarihi                                                                       Sayısı
13.06.2014     29029
 
EK
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET VERİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ
 
SEKTÖR/ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ SERVİS SAYISI VE COĞRAFİ BÖLGE ŞARTI AZAMİ TAMİR SÜRESİ
1 SAĞLIK ÜRÜNLERİ
  1.1 KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI
    1.1.1 TANSİYON ALETLERİ     5 YIL  AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.1.2 KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR 5 YIL  AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.1.3 İŞİTME CİHAZLARI 5 YIL  AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.1.4 KONUŞMA CİHAZLARI 5 YIL  AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.1.5 ATEŞ ÖLÇEN  CİHAZLAR 3 YIL  AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  1.2 ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ 
    1.2.1 ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.2.2 BİBERON ISITICILARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.2.3 BİBERON STERİLİZATÖRLERİ  5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.2.4 MAMA HAZIRLAMA SETLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.2.5 ÇOCUK OTO KOLTUKLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.2.6 MAMA SANDALYELERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.2.7 ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.2.8 BEBEK İZLEME KAMERASI VE EBEVEYN MONİTÖRÜ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  1.3 MASAJ ALETLERİ VE CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  1.4 ENGELLİLERE AİT CİHAZLAR 
    1.4.1 TEKERLEKLİ SANDALYELER 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.4.2 ENGELLİLER İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.4.3 GÖRME ENGELLİLER İÇİN KİTAP OKUYUCULAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
2 GÖZLÜKLER  
  2.1 GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ 5 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  2.2 GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ 5 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
3 ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI 
  3.1 KLİMALAR 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.2 ISI POMPALARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.3 FAN KOİLLER  10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.4 BRÜLÖRLER  10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.5 KALORİFER KAZANLARI  10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.6 KAT KALORİFERLERİ 
 
15 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.7 KOMBİLER
 
15 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.8 DOĞALGAZ / LPG SOBALARI
 
10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.9 GAZYAĞLI SOBALAR
 
10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.10 KATI YAKIT SOBALARI
 
10 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  3.11 ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI
 
10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.12 ŞOFBENLER 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.13 ANİ SU ISITICILARI 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.14 TERMOSİFONLAR
 
10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.15 PENCERE TİPİ FANLAR 
 
5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.16 USB FAN 5 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  3.17 VANTİLATÖRLER
 
10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.18 DAVLUMBAZLAR
 
10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.19 ASPİRATÖRLER 
 
10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.20 FANLI ELBİSE KURUTUCULAR
 
10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.21 HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER 10 YIL AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE TOPLAM 3 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
4 SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ
  4.1 HİDROFORLAR
 
10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  4.2 SU ARITMA CİHAZLARI
 
10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  4.3 MOTORLU SU POMPALARI
 
5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  4.4 VANALAR 5 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  4.5 BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT)
 
5 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  4.6 SENSÖRLÜ MUSLUKLAR
 
5 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  4.7 REZERVUARLAR
 
5 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  4.8 KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ
 
10 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  4.9 HİDROMASAJ VE JAKUZİ
 
10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  4.10 DUŞAKABİN 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  4.11 ELEKTRİKLİ SAUNA 10 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  4.12 LAVABOLAR
 
10 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  4.13 KLOZETLER 10 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  4.14 EVİYELER 10 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
5 TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ 
  5.1 TESTERE MAKİNELERİ
 
7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  5.2 POLİSAJ MAKİNELERİ
 
7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  5.3 MATKAPLAR
 
7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  5.4 LEHİM TABANCALARI
 
7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  5.5 VİDALAMA MAKİNELERİ
 
7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  5.6 ZIMPARA MAKİNELERİ
 
7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  5.7 AVUÇ TAŞLAMA 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
6 MOTORLAR 
  6.1 ELEKTRİK MOTORLARI
 
10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  6.2 İÇTEN YANMALI MOTORLAR
 
10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  6.3 DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
7 EVLERDE KULLANILAN ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ
  7.1 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA SİSTEMLERİ 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  7.2 GÜNEŞ ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  7.3 RÜZGAR ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
8 ELEKTRONİK İLE TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI  
  8.1 TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI 
    8.1.1 SABİT HATLI TELEFONLAR 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.1.2 CEP TELEFONLARI 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.1.3 UYDU TELEFONLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.1.4 MODEMLER/ROUTERLAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.1.5 FAKSLAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.1.6 ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  8.2 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ 
    8.2.1 BİLGİSAYARLAR 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.2 TABLETLER 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.3 MOUSE 3 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.4 MONİTÖRLER 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.5 YAZICILAR 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.6 TARAYICILAR   5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.7 SES KAYIT CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.8 KLAVYELER 3 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.9 HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.10 BİLGİSAYAR KAMERALARI 3 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.11 OYUN KONSOLLARI 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.12 İŞLEMCİLER 3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    8.2.13 KART OKUYUCULAR 3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    8.2.14 AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.15 HARD DİSKLER 3 YIL SERVİS  GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.16 ANAKARTLAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.17 KİTAP OKUYUCULAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 
  8.2.18 DİJİTAL FOTOGRAF ÇERÇEVESİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.19 SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.20 BELLEKLER 3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    8.2.21 EKRAN KARTLARI 5 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    8.2.22 LAPTOP SOĞUTUCULARI 3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    8.2.23 AKILLI KALEMLER 3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  8.3 GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ  
    8.3.1 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.3.2 GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.3.3 GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.3.4 ARAÇ İÇİ KAMERALAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.3.5 ALARM CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.3.6 EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.3.7 AKILLI EV VE OTOMASYON SİSTEMLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.3.8 SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA SİSTEMLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  8.4 EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR 
    8.4.1 TELEVİZYONLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.2 PİKAP-PLAK ÇALARLAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.3 MÜZİK SETLERİ 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.4 RADYOLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.5 SES KAYDEDİCİ VE OYNATICI CİHAZLAR (CD,DVD,VCD vb.) 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.6 MEDYA OYNATICILAR (MP3, MP4 vb.) 5 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.7 EV SİNEMA SİSTEMLERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.8 SES DÜZENLEYİCİLER 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.9 HOPARLÖRLER 3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    8.4.10 KULAKLIKLAR 3 YIL SERVİS  GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.11 DATABANKLAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.12 ELEKTRONİK SÖZLÜKLER 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.13 PROJEKSİYON CİHAZLARI 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.14 HESAP MAKİNELERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.15 ELEKTRONİK PARA KASALARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.16 UYDU ALICILARI   7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.17  
AKILLI TV KUTULARI (SET TOP BOX ve vb.)
7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  8.5 GPS YÖN BULMA KONUMLAMA CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  8.6 FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR 
    8.6.1 KAMERALAR 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.6.2 FOTOĞRAF MAKİNELERİ 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
9 ELEKTRİK ÜRETEN VE DÜZENLEYEN CİHAZLAR
  9.1 JENERATÖRLER
 
10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  9.2 AKÜMÜLATÖRLER
 
5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  9.3 KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI
 
5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  9.4 DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR)
 
3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  9.5 REGÜLATÖRLER
 
3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
10 TAŞITLAR 
  10.1 BİNEK OTOMOBİLLER
 
10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 30 İŞ GÜNÜ
  10.2 KAMYONETLER
 
10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 30 İŞ GÜNÜ
  10.3 MOTOSİKLETLER
 
10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  10.4 ATV 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  10.5 MOTORLU BİSİKLET 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  10.6 MOTORLU SCOOTER
 
10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  10.7 DENİZ MOTOSİKLETLERİ
 
10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  10.8 YATLAR 10 YIL 1 SERVİS 30 İŞ GÜNÜ
  10.9 KAR MOTOSİKLETLERİ
 
10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  10.10 BİSİKLETLER  
 
10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  10.11 KARAVANLAR
 
10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  10.12 TAŞIT YEDEK PARÇALARI 
    10.12.1 ARAÇ LASTİKLERİ 3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    10.12.2 FARLAR 3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    10.12.3 GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER 3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    10.12.4 MERKEZİ KİLİTLER 3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    10.12.5 EMNİYET KEMERİ VE BAĞLANTILARI  3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    10.12.6 EMNİYET CAMLARI 3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    10.12.7 EGZOZ BORU VE SUSTURUCULAR 3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    10.12.8 ŞARJ DİNAMOSU 3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    10.12.9 JANTLAR 3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    10.12.10 KATALİTİK KONVERTÖRLER 3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    10.12.11 AMORTİSÖRLER 3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    10.12.12 RADYATÖRLER 3 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    10.12.13 OTO KLİMALARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  10.13 ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ 
    10.13.1 LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    10.13.2 CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    10.13.3 ELEKTRİK DÖNÜŞÜM KİTLERİ 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
11 EV TİPİ DİKİŞ MAKİNALARI 10 YIL  7 COĞRAFİ BÖLGEDE 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
12 BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNALAR 
  12.1 ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNALARI 
 
5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  12.2 ÇİM BİÇME MAKİNALARI
 
5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  12.3 ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNALARI 
 
5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  12.4 ÇAPALAMA MAKİNALARI 
 
5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
13 ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI
  13.1 ELEKTRİK SAYAÇLARI
 
10 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  13.2 DOĞALGAZ SAYAÇLARI
 
10 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  13.3 SU SAYAÇLARI
 
10 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  13.4 ISI SAYACI - PAY ÖLÇER
 
5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  13.5 SAATLER   
 
5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  13.6 AKILLI SAATLER VE BİLEKLİKLER 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  13.7 ODA TERMOSTATLARI
 
5 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
14 SPOR VE AV ALETLERİ
  14.1 SPOR ALETLERİ 
    14.1.1 KONDİSYON BİSİKLETLERİ 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    14.1.2 KOŞU BANDLARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    14.1.3 KONDİSYON KÜREĞİ 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    14.1.4 AĞIRLIK ÇALIŞMA MAKİNALARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  14.2 AV TÜFEKLERİ 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
15 EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI CİHAZLAR 
  15.1 EV ALETLERİ 
    15.1.1 BUZDOLAPLARI 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.2 DERİN DONDURUCULAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.3 ARAÇ BUZDOLAPLARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.4 SU SEBİLLERİ 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.5 BULAŞIK MAKİNELERİ 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.6 ÇAMAŞIR MAKİNELERİ 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.7 ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.8 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.9 FIRINLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.10 OCAKLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.11 PİŞİRME SACLARI 10 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
    15.1.12 MİKRODALGA FIRINLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.13 BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ 10 YIL  7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.14 BUZ YAPMA MAKİNELERİ 10 YIL  7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.15 ÇÖP ÖĞÜTME MAKİNELERİ 10 YIL  7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.16 DÜDÜKLÜ TENCERELER 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.17 ÜTÜLER 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  15.2 KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ (PİLLİ ÜRÜNLER HARİÇ) 
    15.2.1 SAÇ KESME MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.2.2 SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZLARI 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.2.3 SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.2.4 ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.2.5 EPİLASYON CİHAZLARI 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.2.6 YÜZ MASKESİ MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.2.7 CİLT TEMİZLEME CİHAZLARI 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.2.8 SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  15.3 BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ VE MAKİNELER 
    15.3.1 EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.2 EKMEK KESME MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.3 EKMEK YAPMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.4 TOST MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.5 YOĞURT YAPMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.6 YUMURTA PİŞİRİCİLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.7 KARIŞTIRICILAR 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.8 ÇAY/ KAHVE MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.9 MEYVE SEBZE SIKACAKLARI 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.10 ET KIYMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.11 MISIR PATLATMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.12 SU ISITICILAR (KETTLE) 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.13 ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.14 BUHARLI PİŞİRİCİLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.15 MUTFAK ROBOTLARI 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.16 FRİTÖZLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.17 IZGARALAR 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.18 BLENDERLAR 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.19 DOĞRAYICILAR 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.20 GIDA ÖĞÜTÜCÜLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.21 KAHVE ÖĞÜTÜCÜLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.22 ELEKTRİKLİ CEZVELER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.23 DONDURMA YAPMA MAKİNALARI 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.24 WAFFLE MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
16 MÜZİK ALETLERİ 
  16.1 ORGLAR
 
7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  16.2 PİYANOLAR
 
7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  16.3 BAĞLAMALAR 
 
7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  16.4 BATERİLER
 
7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  16.5 GİTARLAR
 
7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  16.6 KEMANLAR 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
17 AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
18 KAPI VE PENCERELER 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
19 CAM BALKONLAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
20 ELEKTRİKLİ PANJURLAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
21 KAPI AÇMA VE KAPAMA DÜZENEKLERİ
  21.1 KAPI HİDROLİKLERİ
 
5 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  21.2 KAPI KİLİTLERİ
 
5 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
  21.3 KAPI OTOMATLARI
 
5 YIL SERVİS
GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
22 HOBİ ÜRÜNLERİ
  22.1  
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI(DRONE)
5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  22.2 DALIŞ BİLGİSAYARLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  22.3 ELEKTRİKLİ KAYKAYLAR 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  22.4  
AKÜLÜ ARAÇLAR
 
5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ