Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklik

31 Temmuz 2019
Malumları olduğu üzere; “7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 05/12/2017 tarihli 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunun 88 ve 89 uncu maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun kooperatiflerin vergi muafiyeti ve istisnalarını düzenleyen 4 ve 5 inci maddelerinde değişiklik yapılmış ve kooperatiflerin vergilendirilmesine ilişkin önemli düzenlemeler getirilmiştir. Akabinde; Maliye Bakanlığınca, getirilen yeni hükümlere istinaden Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, 23 Aralık 2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:14)” ile değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan Kanun değişikliğiyle, kooperatiflerin vergilendirilmesine yönelik yeni bir uygulama başlatılmıştır. Buna göre; bir kooperatif iktisadi işletmesi nezdinde ortak dışı işlem yapabilecek, bu iktisadi işletmenin gelirleri, verginin konusu olacak, buna mukabil kooperatifin kurumlar vergisi muafiyeti devam edecektir.

Hal böyle olmakla birlikte; Kanunun akabinde çıkarılan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:14) ile kooperatifin, bünyesinde tüzel kişiliği haiz olmayan bir ticari işletme daha kurulması ve bunlar içinde yeni defterler tasdik ettirilmesi öngörüldüğünden; sektörden Bakanlığımıza, Tebliğin uygulanmasına ilişkin birçok yakınma gelmiştir.

Gelen talepleri karşılayabilmek ve uygulamaya yön verebilmek amacıyla mülga Maliye Bakanlığı ile gerek yazılı ve gerekse şifahi birçok temaslarımız olmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, 15 Şubat 2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:17)” ile değişikliğe gidilmiş ve ortaya çıkan bu sorun nihayet giderilmiştir.

Yapılan düzenleme sonucunda, iktisadi işletme için ayrı defterler tasdik ettirmeden, kooperatiflerin ortak dışı işlemlere ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının diğer işlemlerle ilişkilendirilmeden, kooperatif tarafından tutulan defterlere, bu ayrımı sağlayacak şekilde kaydedilmesinin yolu açılmıştır.