Esnaf ve Sanatkârlar Stratejisi ve Eylem Planı (ESSEP)

01 Ağustos 2019
Esnaf ve sanatkârlarımıza sunduğumuz hizmetlerin yol haritası olarak kabul edilen esnafları konu alan ilk strateji belgesi olma özelliğine sahip Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı (ESDEP) 2010-2016 yılları arasında Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülmüştür. Plan kapsamında esnaf ve sanatkârlar lehine birçok kazınım elde edilmiştir.

Gelinen noktada söz konusu eylem planı güncelliğini yitirmiş; esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik olarak yeni stratejik hedeflerin belirlendiği, 4. ve 5. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası kapsamında alınan kararlara da öncülük edecek bir eylem planına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç ESDEP Yönlendirme Kurulunca da dikkate alınmış ve strateji belgesinin yenilenmesi gerektiği son yönlendirme kurulu kararında yer almıştır.

Bu kapsamda esnaf ve sanatkârlarımızın yeni eylem planı olarak hayata geçirilmesi hedefiyle Esnaf ve Sanatkârlar Stratejisi ve Eylem Planı (ESSEP) hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalarda günümüze kadar bir dizi faaliyet yürütülmüş olmakla birlikte eylem planı oluşana ve resmi halini alana kadar çeşitli ilave faaliyetlerin de yürütülmesi planlanmaktadır. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde;
  • KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, Mesleki Eğitim Eylem Planı gibi öncelikli olarak esnaf sanatkârları, girişimcileri ve ticaret erbabını ilgilendiren diğer eylem planları tespit edilmiş esnaf ve sanatkârlar açısından değerlendirilmiştir.
  • Hükûmet Programları, Orta Vadeli Plan ve Kalkınma Planı gibi üst metinler incelenmiş ve esnaf ve sanatkârlara, iş hayatına yönelik önemli hususlar tespit edilmiştir.
  • Mevcut bilgi ve deneyimlerimiz kapsamında ESSEP’e ilişkin taslak eksenler ve eylemler belirlenmiştir. Belirlenen eylem maddelerinin diğer eylem planlarında var olup olmadığı, varsa ne şekilde yer aldığı gibi bir değerlendirme süreci yürütülmüştür ve değerlendirmeler maddeler bazında tablolaştırılmıştır.
  • Eylem planı hazırlık sürecine akademisyenlerin de bakış açısını katmak, içeriği geliştirmek ve kamuoyunda eylem planının kabul edilebilirliğini artırmak amacıyla 20-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da Esnaf ve Sanatkârlar 2023 Vizyonu Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay kapsamında 3 gün boyunca kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, meslek kuruluşlarımızın temsilcileri ve alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla esnaf ve sanatkârlara dair meseleler etraflıca konuşularak, esnaf ve sanatkârları 2023 yılına taşıyacak strateji ve politika önerileri geliştirilmiştir. Akademisyenlerin ve katılımcıların önerileri dikkate alınarak taslak eylem planı revize edilmiştir.
  • Danışmanlık hizmeti alınarak taslağın stratejik planlanma ilkelerine uygun olarak irdelenmesi ve kabule hazır hale getirilmesi düşünülmüştür. Bu kapsamda Kasım ayı içinde iki toplantı yapılmıştır. Toplantıda konuşulanlar ışığında taslak güncellenmiştir.
  • Taslak,  16 Nisan 2019 tarihinde İlgili kurum ve kuruluşları, TESK ve Ticaret İl Müdürlükleri görüşlerine açılmıştır.
  • Gelen görüşlerin değerlendirme çalışmaları tamamlanmış ve belge haline getirilmiştir.