AB Teknik Mevzuat Uyumu

AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmaları, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmaları, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

Türkiye-AB İlişkileri Kapsamında Teknik Mevzuat Uyumu

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliği'ni tesis eden 1/95 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) uyarınca, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde AB ile aramızda gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamaları 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren kaldırılmış ve bahse konu ürünlerde üçüncü ülkelere karşı Türkiye, AB'nin Ortak Gümrük Tarifesini uygulamaya başlamıştır.


Gümrük vergisi, eş etkili vergiler ile miktar kısıtlamalarının kaldırılması ticarette malların serbest dolaşımı için yeterli olmadığından, anılan OKK"nın 8 inci maddesi kapsamında, AB'nin ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatının da ülkemizce iç yasal düzenlemelere dâhil edilmesi öngörülmüştür.


Bunun üzerine, ticarette teknik engellerin kaldırılması konusundaki Topluluk araçları 2/97 sayılı OKK ile belirlenmiş ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde söz konusu Topluluk teknik araçlarını uyumlaştıracak olan kamu kuruluşları 15.1.1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiştir.


Uyumlaştırma süreci tamamlanan ve devam eden teknik mevzuatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli hukuki altyapının oluşturulmasını teminen ilgili kamu kuruluşlarının katkısıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, kısa adıyla Çerçeve Kanun, 11 Temmuz 2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”un uygulama mevzuatı olan,


2002 tarihli CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin yerine geçmek üzere hazırlanan “CE İşareti Yönetmeliği” Bakanlar Kurulu’nun 16/12/2011 tarihli kararlarıyla kabul edilmiş ve 23/02/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


2002 tarihli Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin yerine geçmek üzere hazırlanan “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar (UDKOK) Yönetmeliği” Bakanlar Kurulu’nun 16/12/2011 tarihli kararlarıyla kabul edilmiş ve 23/02/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


"Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik" 17 Ocak 2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


“Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik" de 3 Nisan 2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 3 Mayıs 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


AB’ye üyelik müzakereleri kapsamında Malların Serbest Dolaşımı Faslının açılış kriterlerinden biri olan ve ülkemiz tarafından hayata geçirileceği taahhüt edilen karşılıklı tanıma ilkesinin işletilmesi amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan “Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği”, Bakanlar Kurulunun 02/05/2012 tarihli ve 3169 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 23/06/2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin yürürlük tarihi 1/1/2013’tür.


Uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından düzenlenen belge ve işaretlemelerin objektif kriterlere dayanmasının ve uluslararası alanda tanınmasının temini bakımından mevzuat uyumunun ve uygulamasının önemli unsurlarından biri olan Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) kuruluşuna dair Kanun 4 Kasım 1999 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, kuruluş çalışmalarını tamamlayan bahse konu Kurum, akreditasyon faaliyetlerine devam etmektedir.
AB tarafından Türkiye için hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi ve söz konusu belge uyarınca Türkiye tarafından hazırlanan Ulusal Program, malların serbest dolaşımı ve teknik mevzuat uyumu çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmış ve bu çerçevede ilgili kuruluşlarca uyumlaştırılacak olan teknik mevzuat listesi genişlemiştir.


AB teknik mevzuatına uyumun tamamlanması ile birlikte oluşturulacak yeni sistem sayesinde, sanayimizin kalite altyapısı yükselecek, iç ve dış piyasalarda ürünlerimizin rekabet gücü artacak, piyasaya güvenli ürünlerin arzı sağlanarak tüketicilerin hakları ve çıkarları korunacak, ülkemizin dünya pazarları ve AB ile entegrasyonunda önemli adımlar atılmış olacaktır.