Avrupa-Akdeniz Ticaret Bakanları Konferansları

30 Ağustos 2018

2000 yılına kadar başlangıçtaki ivmesini kaybetmiş olan Barselona Sürecinin ticaret boyutu, 2000 yılında Marsilya’da gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Konferansı ile yeniden canlandırılmıştır. Bu konferansta 2001 yılından itibaren Avrupa-Akdeniz Ticaret Bakanlarının her yıl toplanması kararlaştırılmıştır.
Bu amaçla 29 Mayıs 2001 tarihinde Brüksel’de, 19 Mart 2002 tarihinde Toledo’da, 7 Temmuz 2003 tarihinde Palermo’da, 21 Temmuz 2004 tarihinde İstanbul’da, 26 Mart 2006 tarihinde Marakeş’te, 21 Ekim 2007 tarihinde Lizbon’da, 2 Temmuz 2008 tarihinde Marsilya’da, 9 Aralık 2009 tarihinde Brüksel’de ve son olarak 11 Kasım 2010 tarihinde yine Brüksel’de olmak üzere dokuz Konferans gerçekleştirilmiştir.
 I. Ticaret Bakanları Konferansı
29 Mayıs 2001, Brüksel
Bu Konferansta, Avrupa-Akdeniz Alanının dünya ticareti ve yabancı sermaye yatırımlarından aldıkları payın potansiyelinin çok altında olduğuna atıfla, bölge ülkelerinin dünya ekonomisindeki payının ancak Barselona Deklarasyonunda öngörülen Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın (STA) tamamlanması yoluyla artabileceği belirtilmiştir.
Euro-Med bölgesinde ekonomik entegrasyonun olumlu sonuçlarının alınabilmesini teminen Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sisteminin Akdeniz Alanına yaygınlaştırılması konusunda çalışmak üzere Menşe Kuralları Çalışma Grubunukurulmuştur.
Hizmetler Sektörünün bölge ekonomisinin verimliliği üstündeki etkileri dikkate alındığında, turizm, ulaştırma, telekomünikasyon ve mali hizmetler başta olmak üzere hizmetlere ilişkin hukuki çerçeve ile rekabete açıklık düzeyinin tespiti, hizmet  ticareti ve yatırımlar önündeki temel engellerin kaldırılması, daha ileri düzeyde serbestleşme fırsatları ve GATS anlaşması kapsamında çok taraflı gelişmeler konusunda çalışmak üzere Hizmetler Ticareti Çalışma Grubu ihdas edilmiştir.
II. Ticaret Bakanları Konferansı
19 Mart 2002, Toledo
19 Mart 2002 tarihinde Toledo’da gerçekleştirilen Konferans’ta, Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Alanı’nın etkin bir biçimde hayata geçirilebilmesi için gerekli somut adımların atılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede,
1.I. Euro-Med Ticaret Bakanları Konferansı sonrasında oluşturulan Menşe Kuralları Çalışma Grubunun, Toledo Konferansına sunduğu rapor kabul edilmiş ve Menşe Kuralları Çalışma Grubu’nun uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik teknik çalışmalarına devam etmesi ve Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi’ndeki mevcut duruma ilişkin bir rapor hazırlaması talep edilmiş,
2.Hizmetler Ticareti Çalışma Grubu için bir toplantı programı belirlenmesi uygun görülmüş,
 3.Gümrük işlemleri, standardizasyon konuları, uygunluk değerlendirmesi, yatırımların hukuki çerçevesi ve fikri mülkiyet haklarını da kapsayan Ticaretin ve Yatırımların Kolaylaştırılması Aksiyon Planını uygulayacak ve ilk görevi gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve modernizasyonu konularında bölgesel düzeyde yapılabilecekleri tespit etmek  olan Ticaret Önlemleri Çalışma Grubu tesis edilmiştir.
III. Ticaret Bakanları Konferansı
7 Temmuz 2003, Palermo
Konferansta, AB üyesi ülkeler ve Akdeniz ülkelerinin yanı sıra, Mayıs 2004’te AB’ne tam üye olacak Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden de katılım sağlanmıştır.
Türkiye’yi temsilen Konferansa katılan heyete başkanlık eden Sayın Kürşad Tüzmen,  Türkiye ile STA imzalamak konusunda isteksiz davranan Akdeniz ülkeleri Bakanlarını, STA konularını görüşmek üzere Konferans öncesinde bir çalışma kahvaltısına davet etmiştir. Bu vesileyle, Türkiye’nin teklif ettiği STA’ların Barselona Deklarasyonunun gereği ve Avrupa-Akdeniz İşbirliğinin önemli bir parçası olduğu, bu anlaşmaların imzalanması halinde Akdeniz ülkelerinin ekonomilerine de katkıda bulunulacağı, ikili ticari ve ekonomik ilişkileri olumlu etkileyeği, Türkiye’nin bu çerçevede STA’ların imzalanması için gereken desteği sağlayabileceği ve benzer yaklaşımın kendilerinden de beklendiği ifade edilmiştir.
Ayrıca, Sayın Tüzmen,  İtalya Üretim Faaliyetleri Bakanı Marzano ve İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Olmert’le ikili görüşmeler gerçekleştirerek, adı geçen Bakanlarla ikili ticaret ve yatırım konularına ilişkin olarak görüş alış-verişinde bulunmuş ve karşılaşılan sorunlarla ilgili muhtemel çözüm yolları tartışılmıştır. Müteakiben Fransız Ekonomi ve Ticaret Bakanı François Loos, Sayın Tüzmen’le ikili görüşme talebinde bulunmuş ve gerçekleştirilen görüşme esnasında Türkiye’nin Akdeniz ülkeleri ile STA akdedebilmesi için Fransa’nın bu ülkeler nezdinde nüfuzunun kullanılmasını talep etmiştir.
Konferansın açılışını müteakiben sırasıyla Doha Kalkınma Gündemi, Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Ortaklık Anlaşmalarında ve STA’lara ilişkin gelişmeler, menşe kuralları, hizmetler ticareti, ticaretin kolaylaştırılması, standartlar ve AB’nin genişlemesinin Akdeniz ülkeleri üstündeki etkisi konusunda görüşmeler yapılmıştır.
Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Ortaklık Anlaşmalarında ve STA’ya ilişkin gelişmeler konusunda, Sayın Tüzmen, Türkiye’nin Barselona Sürecine atfettiği önemi vurgulamış, tüm çabalara rağmen Türkiye’nin bölge ülkelerinden sadece İsrail ile STA imzalayabildiğini, Mısır, Lübnan, Fas ve Filistin ile müzakerelerin halihazırda devam etmekte olduğunu, Ürdün, Cezayir ve Suriye ile kısa bir süre içerisinde müzakerelere başlanmasının ümit edildiğini belirttikten sonra, 2003 yılında Türkiye’nin ithalatının 60 milyar doları, ihracatının ise 40 milyar doları aşmasının tahmin edildiğini, dolayısıyla, Akdeniz ülkelerinin Türkiye ile STA imzalamaktan kazançlı çıkacaklarını, özellikle bu ülkelerle gerçekleştirilecek ortak girişimlerin bölge refahına katkısının yüksek olmasının beklendiğini, İsrail ve Filistin arasındaki ihtilafa barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik Orta Doğu Yol Haritası’nı Türkiye’nin desteklediğini dile getirmiştir.
AB’nin ticaretten sorumlu üyesi Pascal Lamy, Mısır, Ürdün, Fas ve Tunus arasında çalışmaları yürütülen bölgesel entegrasyon (Agadir) çalışmalarında önemli ölçüde ilerleme kaydedildiğini, güney-güney ticaretinin kuzey-güney ticaretindeki yoğunluğa ulaşmasının gerekli olduğunu, Türkiye’nin bölgedeki ülkelerle STA imzalamak arzusunda olduğunu, AB ile Gümrük Birliği bulunduğunu, Ortaklık Anlaşmaları çerçevesinde Akdeniz ülkelerinin hem AB hem de Türkiye pazarına giriş yapabildiklerini, ancak, Türkiye’nin STA imzalamadığı ülke pazarlarına giriş yapamadığını, bunun haksız rekabete yol açtığını, STA’lar ile kurulan ağın diğer bölümünün de tamamlanmasının önem arz ettiğini, ancak, AB’nin STA imzalamayan ülkelere bu yönde zor kullanamayacağını, tüm Akdeniz ülkelerinin kendi aralarında STA’ları tamamlamaları gerektiğini ifade etmiştir.
Konferans sonucunda ortaya çıkan Sonuç Bildirgesi ile Bakanlar gündem maddelerine ilişkin aşağıdaki hususlarda görüş birliğine varmışlardır.
1.DTÖ çerçevesinde yürütülen Doha Kalkınma Gündemi müzakerelerinin 2004 yılı sonuna kadar sonuçlandırılabilmesine verilen önemin altı çizilerek, taraf ülkelerin DTÖ müzakereleri ile ilgili olarak yakın işbirliğine devam edilmesi, 
2.Barselona Deklarasyonu ile öngörülen STA ağının tamamlanmasına her zamankinden daha yakın olunduğu ve Türkiye’nin Mısır ve Lübnan’la STA müzakerelerinde kaydettiği ilerlemelerden memnuniyet duyulduğundan bahisle, çalışmaların aynı hızda sürdürülmesi,
3.Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sisteminin Akdeniz ekonomisi üzerindeki olumlu etkilerinden bahisle, Menşe Kuralları Çalışma Grubu’nun hazırladığı Model Menşe Protokollerinin işleyişi sağlamak açısından yeterli olduğu düşüncesiyle bu grubun tekrar toplanmasına gerek kalmadığı,
4.Avrupa-Akdeniz Bölgesinde hizmetler ticaretinin de serbestleştirilmesi hedefinin sürdürülmesi, Hizmetler Ticareti Çalışma Grubunun faaliyetlerinden memnuniyet duyulduğu, söz konusu çalışma grubunun önerisi doğrultusunda, hizmetler ticaretinin serbestleştirilmesi amacıyla bir bu gruba Çerçeve Protokol hazırlaması ve bir sonraki Avrupa-Akdeniz Ticaret Bakanları Konferansında Bakanlara sunulması konusunda Hizmetler Ticareti Çalışma Grubuna talimat verilmiş,
5.Ticaret Önlemleri Çalışma Grubunun gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması konusunda hazırladığı raporun mevzuat uyumu, idari işbirliği ve ekonomik operatörlerle ilişkiler başlıkları altındaki tavsiyeleri doğrultusunda, Avrupa-Akdeniz ülkelerinin gereken çalışmaları yürütmeleri ve Çalışma Grubunun kaydedilen gelişmeleri takip etmesi ve değerlendirmesi talimatlandırılmış,
Toledo Konferansında kabul edilen, Ticaretin ve Yatırımların Kolaylaştırılması Eylem Planı’nda öngörüldüğü şekilde, Ticaret Önlemleri Çalışma Grubuna standartlar, teknik mevzuat ve uygunluk değerlendirmesi konularında Avrupa-Akdeniz Alanı çapında uyuma gidilmesi için gerekli çalışmaları yürütme ve konuyla ilgili hazırlanan raporda öngörülen çalışma programını uygulaması talimatı verilmiş,
6.AB’nin 2004 yılı Mayıs ayında genişlemesinin Avrupa-Akdeniz ilişkileri üstünde olumlu etkileri olacağını vurgulamış ve bu genişlemenin bölge çapında daha fazla serbestleşmeye katkıda bulunacağına olan inanç vurgulanmıştırtır.
IV. Ticaret Bakanları Konferansı
 21 Temmuz 2004, İstanbul
Konferans, Euro-Med, olarak tanımlanan Avrupa – Akdeniz Alanı’nda istikrar ve kalkınmayı amaçlayan siyasi, ekonomik, mali, sosyal, insani ve kültürel boyutlu bir program olan Barselona Süreci çerçevesinde ticari entegrasyon alanında sağlanan ilerlemelerin izlenmesi ve öngörülen hedeflere ulaşılması için atılacak adımların belirlenmesi bakımından önem arz etmektedir.
AB’nin beşinci kuşak genişleme kararı sonrasında, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin de Barselona Süreci’ne dahil olmasıyla Euro-Med kapsamında yer alan ülke sayısı 35’e yükselmiş bulunmaktadır. Euro-Med, bugün 700 milyon nüfusu, yaklaşık 11,5 trilyon dolar GSYİH ve 2,3 trilyon dolarlık dış ticaret hacmi ile dev bir pazar haline gelmiş durumdadır.
Konferans gündemi kapsamında, bölgesel ticaretin serbestleşmesi hedefine ulaşmak için yürütülmekte olan STA müzakereleri, Ticaretin Kolaylaştırılması Grubu çalışmaları, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu kapsamında Euro-Med Menşe Protokollerinin uygulamaya konulması, hizmetler ticaretinin serbestleştirilmesi, standartlar, teknik mevzuat ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin mevzuat uyumu ve Avrupa Komşuluk Stratejisi ile DTÖ Doha Kalkınma Turu müzakereleri konuları ele alınmıştır.
V. Ticaret Bakanları Konferansı
24 Mart 2006, Marakeş
Konferansta ele alınan hususlar sırasıyla aşağıda yer almaktadır:
1.Avrupa Akdeniz Serbest Ticaret Alanı Oluşturulması Konusundaki Gelişmeler
2.Hizmetler Ticaretinin Serbestleştirilmesi ve Yatırımlar
3.Standartlar, Teknik Düzenlemeler ve Uygunluk Değerlendirme Prosedürlerine İlişkin Mevzuatın Yakınlaştırılması
4.Tarım Ticaretinin Serbestleştirilmesi
5.Avrupa Akdeniz Ticaretinde Kurumsal ve Hukuki Çerçeve’nin Geliştirilmesi
6.DOHA Kalkınma Gündemi Konusundaki Gelişmeler
Anılan gündem maddeleri çerçevesinde Beşinci Avrupa-Akdeniz Ticaret Bakanları Konferansı, 2010 yılına kadar Akdeniz bölgesinde gerçekleştirilmesi hedeflenen serbest ticaret alanının tesisine yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin izlenmesinin yanı sıra, DTÖ gibi çok taraflı platformlarda ortak hareket alanları belirlenmesine de olanak sağlamıştır.
Söz konusu konferans özellikle ülkemizin DTÖ bünyesinde tarım dışı ürünlerde pazara giriş (NAMA) müzakereleri bakımından öncülüğünü yapacağı yeni stratejinin AB Komisyonu, AB ülkeleri ve Akdeniz ülkelerine tanıtımı ve desteklerinin alınması bakımından önemli bir platform olmuştur. Ayrıca, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu sisteminin işleyişi ile ilgili sorunlara değinilerek çözüm için destek talebinde bulunulmuştur. Diğer taraftan, AB ile bazı Akdeniz ülkeleri arasında İşkurma Hakkı ve Hizmetler Ticaretinin Serbestleştirilmesi müzakerelerine başlanması ile Akdeniz ekonomik entegrasyon sürecine yeni bir boyut kazandırılmıştır. Tarım ticaretinde liberalizasyonun derinleştirilmesi ise Avrupa-Akdeniz entegrasyonunda yeni bir açılım sağlayacak olan bir diğer önemli husustur. Son olarak, Konferansın gündeme aldığı yeni bir konu da Avrupa Akdeniz ekonomik entegrasyon sürecinde ihtiyaç duyulacak kurumsal işbirliği ve anlaşmazlıkların halli mekanizmalarının etkin çalışmasıdır.
VI. Ticaret Bakanları Konferansı
24 Ekim 2007, Lizbon
Toplantı gündemi çerçevesinde aşağıdaki hususlarda mutabakat sağlamıştır:
1.İş Kurma Hakkı ve Hizmet Ticareti ve Serbestleştirilmesi: Üzerinde henüz bir anlaşmaya varılmamış olan ‘Bölgesel Çerçeve Protokol’ metni müzakerelerine devam edilmesi, hazır olan ülkelerle 2010 yılından önce imzalanmak üzere ikili müzakerelere başlanması,
2.Kurumsal ve Yasal Çerçevenin Güçlendirilmesi: Bölgesel düzeyde etkin bir anlaşmazlıkların halli mekanizmasının kurulmasına ilişkin ikili müzakerelere devam edilmesi,
3.Sanayi Ürünlerinde Teknik Mevzuat Uyumlaştırılmasının Güçlendirilmesi ve Tarımda Serbestleşmenin Arttırılması: Mısır, İsrail ve Fas’la halen yürütülmekte olan tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünlerindeki müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, diğer Akdeniz ülkeleriyle de tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünlerinde müzakerelerin başlatılması,
4.Bölgesel Entegrasyonun Geliştirilmesi: Akdeniz ülkelerinin birbirleriyle yürüttükleri STA müzakerelerinin hızlanması için ülkeler teşvik edilmiş, Lübnan, Ürdün ve Cezayir Türkiye ile anlaşma yapmaya davet edilmiştir. Ayrıca, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemine Batı Balkanların da dahil edilmesi ve Avrupa-Akdeniz bölgesinde, tercihli kurallarla ilgili halen geçerli olan menşe protokollerinin yerini alacak tek bir bölgesel konvansiyon taslağının hazırlanmaya başlanılması,
5.Avrupa-Akdeniz Yol Haritasında Önümüzdeki Dönemde Atılacak Adımlar: Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Alanının 2010 yılına kadar tesis edilmesi hedefi teyid edilmiştir. Önümüzdeki dönemde atılacak adımları belirlemek üzere ‘Yüksek Düzeyli Memurlar Çalışma Grubu’ oluşturulması (Senior Officials Working Group),  Grubun ilk toplantısını 2008 yılı başında Mısır’da gerçekleştirmesi ve çalışma neticelerini 2008’in ikinci yarısındaki Euro-Med Ticaret Bakanları Konferansında sunması kararlaştırılmıştır.
Konferans vesilesiyle ayrıca, Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen, Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Peter Mandelson ile 20 Ekim 2007 akşamı gerçekleştirilen Konferansın açılış yemeğinde bir araya gelmiştir. Bu vesile ile yapılan görüşmede, Türk iş adamlarının Avrupa ülkelerinde karşılaştıkları vize sorunu, karayolu taşımacılık kotaları ve AB’nin üçüncü ülkelerle yaptığı STA’lara uyum konusunda ülkemizce karşılaşılan güçlükler gibi konular ele alınmış ve Sayın Tüzmen ile Komiser Mandelson’un bilahare Brüksel’de bir araya gelmesi konusunda mutabakata varılmıştır. 
VII. Ticaret Bakanları Konferansı
2 Temmuz 2008, Marsilya
Konferans çerçevesinde aşağıdaki hususlarda mutabakat sağlanmıştır:  
1.İş Kurma Hakkı ve Hizmet Ticareti ve Serbestleştirilmesi: Üzerinde henüz bir anlaşmaya varılmamış olan 'Bölgesel Çerçeve Protokol" metni müzakerelerine devam edilmesi,  ikili müzakerelerin 2010 yılında tamamlanmak üzere hızlandırılması,  
2.Kurumsal ve Yasal Çerçevenin Güçlendirilmesi: Bölgesel düzeyde etkin bir anlaşmazlıkların halli mekanizmasının kurulmasına ilişkin ikili protokollerin 2010 yılına kadar imzalanması,
3.Sanayi Ürünlerinde Teknik Mevzuat Uyumlaştırılmasının Güçlendirilmesi ve Tarımda Serbestleşmenin Arttırılması: Mısır ve İsrail ile sonuçlanan ve Fas’la halen yürütülmekte olan  tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünlerindeki müzakerelerin  diğer Akdeniz ülkeleriyle de  başlatılması,
4.Bölgesel Entegrasyonun Geliştirilmesi: Akdeniz ülkelerinin birbirleriyle yürüttükleri STA müzakerelerinin hızlanması, Lübnan, Ürdün ve Cezayir’in Türkiye ile anlaşma yapması,   Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemine Batı Balkanların da dahil edilmesi, ve Avrupa-Akdeniz bölgesinde  halen geçerli olan menşe protokollerinin yerini alacak tek bir bölgesel konvansiyon oluşturulması,
5.Avrupa-Akdeniz Yol Haritasında Önümüzdeki Dönemde Atılacak Adımlar: Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Alanının 2010 yılına kadar tesis edilmesi hedefi teyit edilmiş ve bölgede ticaret entegrasyonun derinleştirilmesi, bölge ülkelerinin daha kapsamlı ticaret anlaşmaları hayata geçirmeleri, Sanayi ürünlerinde uygunluk değerlendirme süreçlerinin karşılıklı tanınması anlaşmalarının (ACAA) akdedilmesine öncelik verilmesi ve ‘Yüksek Düzeyli Memurlar Çalışma Grubu’ tarafından  2009 Euro-Med Ticaret Bakanları sekizinci Konferansında 2010 ve sonrasında izlenecek politikalar ve uygulanacak projeler ile ilgili nihai bir rapor (yol haritası) sunması.  
Konferans vesilesiyle ayrıca, Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Peter Mandelson ile 2 Temmuz 2008 akşamı gerçekleştirilen Konferansın açılış yemeğinde bir araya gelmiştir. Bu vesile ile yapılan görüşmede,  İsrail ve Filistin arasındaki ticaretin normalleştirilmesi için yapılacak çalışmalarda ülkemizin rolü konuşulmuştur.  
Sonuç olarak, Konferans vesilesiyle yapılan temaslar sırasında  ‘Akdeniz için Birlik’ Projesi’nin tüm Avrupa ve Akdeniz ülkelerinin siyaset ve iş çevrelerince desteklendiği ve 2010 yılında sona erecek olan Barselona Sürecinin yerini almasının planlandığı tespit edilmiştir.  
Türkçe sonuç bildirgesine ulaşmak için tıklayınız.
İngilizce sonuç bildirgesine ulaşmak için tıklayınız.
 
VIII. Ticaret Bakanları Konferansı
8–9 Aralık 2009, Brüksel
Sekizinci Avrupa-Akdeniz Bakanlar Konferansı, 9 Aralık 2009 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Konferans kapsamında, “2010 Yılı ve Sonrası için Avrupa-Akdeniz Ticaret Yol Haritası” belgesi ile Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemine ilişkin Bölgesel Konvansiyon taraflarca kabul edilmiştir. Öte yandan, Konferans çerçevesinde;
1.Hizmetler ticareti ve iş kurma hakkı alanlarında AB ile Mısır, İsrail, Fas ve Tunus arasında 2008 yılından bu yana yürütülen müzakerelerin 2010 yılında tamamlanması, henüz bu alanda AB ile müzakerelere başlamamış olan Akdeniz ülkelerinin müzakerelere başlamaya davet edilmesi,
2.Bölgede ticari anlaşmazlıkların halli için bir mekanizma oluşturulması kapsamında, Sekizinci Ticaret Bakanlar Konferansı vesilesiyle Lübnan, Ürdün, Tunus ve Fas ile birer ikili protokol imzalayan AB ile diğer bölge ülkeleri arasında da söz konusu protokollerin imzalanması amacıyla görüşmelerin hızlandırılması,
3.Tarımda ileri serbestleştirmeye ilişkin olarak, Mısır ve İsrail ile halihazırda birer anlaşma imzalamış olan AB’nin Fas ve Tunus ile müzakere aşamasındaki anlaşmalarını tamamlaması ve diğer Akdeniz ülkeleriyle de müzakereler başlaması,
4.Sanayi ürünlerinde uygunluk değerlendirme süreçlerinin karşılıklı tanınmasına ilişkin olarak İsrail ile ilaç ve eczacılık alanında bir anlaşma imzalamış olan AB’nin diğer bölge ülkeleriyle de müzakerelere başlaması, 
5.Akdeniz ülkeleri arasındaki STA’ların tamamlanması amacıyla, Türkiye ile Lübnan ve Cezayir arasında  STA’ların 2010 yılı itibariyle tamamlanması; Fas, Tunus, Mısır, Ürdün arasındaki Agadir Anlaşmasına diğer bölge ülkelerinin de katılması ve AB ile Suriye arasında 2004 yılında paraflanmış olan Ortaklık Anlaşmasının yürürlüğe konulması için çağrıda bulunulması,
6.Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemine ilişkin Bölgesel Konvansiyon’un kabul edilmesi ve menşe kurallarının Bölgesel Konvansiyon çerçevesinde, kullanımının kolaylaştırılıp yaygınlaştırılması için, teknolojik gelişmeler ve bölge ülkelerinin üretim yapıları göz önünde bulundurularak gözden geçirilmesi,
7.“2010 Yılı ve Sonrası için Avrupa-Akdeniz Ticaret Yol Haritası” belgesinin kabul edilmesi ve söz konusu belge ile tespit edilen somut eylem ve önlemlerin zamanında ve tam olarak gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekilmesi,
hususlarında katılımcılar tarafından mutabakat sağlanmıştır.
IX. Ticaret Bakanları Konferansı
11 Kasım 2010, Brüksel
(Sonuç Bildirgesi)
Konferans kapsamında, AB ile Akdeniz ülkeleri arasında hizmetler ticareti ve iş kurma hakkı, bölgede ticari anlaşmazlıkların halli için bir mekanizma oluşturulması, tarım ticaretinde ileri serbestleşme, sanayi ürünlerinde uygunluk değerlendirme süreçlerinin karşılıklı tanınması konularında sürdürülen Anlaşma müzakerelerine ilişkin gelişmeler; Akdeniz ülkeleri arasındaki STA ağının tamamlanması hususundaki ilerlemeler; Filistin menşeli ürünlerin bölgede pazara giriş olanaklarının arttırılması; Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemine ilişkin Bölgesel Konvansiyon; ticaret ve yatırımların kolaylaştırılması mekanizması; sahte ve korsan mallarla mücadele konusunda işbirliği yapılması başlıkları itibariyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Kamu kesimi ile özel sektör arasındaki diyalogun güçlendirilmesine ilişkin gündem maddesiyle bağlantılı olarak, Business Europe, Business-Med ve Euro Chambers’tan temsilciler Konferansa katılmıştır. Bölgede işbirliğini artırmanın yolları, ticaretin önündeki temel engeller ve gelecekte öne çıkması beklenen ticari eğilimler hakkında öngörülerini dile getiren temsilciler, piyasalarda öngörülebilirlik, yasal güvence ve istikrara ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişlerdir. İş çevreleri ile temasın düzenli olarak sürdürülmesinin arzu edildiği, bu bağlamda, özel sektörün müteakip toplantılar ve Konferanslara da iştirakinin sağlanacağı dile getirilmiştir.
Anılan konferans sonucunda, Filistin’in ticaretinin artırılmasına yönelik olarak alınabilecek önlemlerin yer aldığı belge ile “2011 Yılında Avrupa-Akdeniz Ticari İlişkilerinin Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmalar” başlıklı belge oybirliği ile kabul edilmiştir.
Bu kapsamda,  9. Avrupa-Akdeniz Ticaret Bakanları Konferansı esnasında ülkemizce, Filistin’in ticaretinin artırılmasına destek olmak üzere, Türkiye’de bir uluslararası konferans düzenlemesi önerilmiş ve söz konusu öneri, Konferans sonuç metnine yansımıştır.  Müteakiben, ülkemiz ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan görüşmeler neticesinde, bir Avrupa-Akdeniz etkinliği olarak Avrupa Komisyonu’nun desteği ile Avrupa-Akdeniz bölgesinde yer alan ülkelerin yetkilileri, uluslararası örgüt temsilcileri (ILO, Ortadoğu Dörtlüsü, Agadir Anlaşması Teknik Birimi vb.) ile Filistin’in ekonomik kalkınmasında önemli role sahip özel sektör temsilcilerince katılım sağlanan Uluslararası Filistin Konferansı 24 Ekim 2013 tarihinde İstanbul Swiss Otel’de gerçekleştirilmiştir.
 
Filistin’in gelecekteki ticaret rejimi, mevcut ticaret engelleri, uluslararası pazarlara erişim imkânlarının artırılması ve konuya ilişkin uluslararası toplum, komşu ülkeler ve iş dünyasının rolüne ilişkin hususların ele alındığı Konferans’ın, sonuç bildirgesi aşağıda sunulmaktadır:
 
Sonuçlar
Filistin Ticareti İçin Çerçeve Geliştirilmesi
Katılımcılar, Filistin’in ekonomik büyümesine ticaretin motor olarak hizmet edebileceğinin ve bu çerçevede Filistin özel sektörünün itici güç olabileceğinin altını çizmiştir.
Filistin ticaretinin genişletilmesi ve kolaylaştırılması için aşağıda belirtilen konularda İsrail’in en kısa sürede adım atması gerektiği vurgulanmıştır:

  1. Batı Şeria ve İsrail arasındaki ticari geçişler önündeki engellerin kaldırılması,
  2. Filistin mallarının İsrail ve Filistin topraklarında satışına izin verilmesi,
  3. Batı Şeria’da turizm alanında daha fazla Filistin yatırımı yapılmasına izin verilmesi,
  4. Filistin Hükümeti tarafından müzakere edilen serbest ticaret anlaşmalarının tanınması,
  5. C Bölgesindeki kaynaklara erişimin ve bu bölgede yatırım yapılmasının kolaylaştırılması.

Filistin’in ayrıca; sanayi standartları, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, rekabet ve ticaretin kolaylaştırılması gibi mallar, hizmetler, yatırım, kamu ihaleleri ve düzenleyici konular gibi alanlarda kendi ticaret ve yatırım politikalarını geliştirmesi gerekmektedir.
Bu, sadece politika oluşturulmasını değil, gerekli kurumların tesis edilmesini ve desteklenmesini de içermektedir. Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun diğer üyelerinin, standartlar, sağlık ve bitki sağlığı tedbirleri ya da hizmet sektörü gibi belirtilen alanlarda kapasite geliştirilmesini desteklemesi talep edilmiştir.
Mevcut durumdan, tamamen otonom ticaret politikası ile ayrı gümrük alanlarının oluşturulmasına geçişin önemi tanınmıştır. Filistin ticaretinin çerçevesi anlamında, mevcut Paris Protokolünden,  Filistin’in açık ara önemli ticaret ortağı olan İsrail ile tam kapsamlı derin Serbest Ticaret Anlaşmasına geçiş, temel değişiklik olacaktır. Bu amaca ulaşılmasını teminen, gerekli araçların ve yönetsel kapasitenin de kapsandığından emin olunacak bir geçiş sürecine ihtiyaç olacaktır.
Filisin’in gelecekteki ticaret rejimi açık olmaya devam etmelidir: Günümüzde, Filistin’in AB, EFTA ve Türkiye ile STA’ları yürürlükte bulunmakta ayrıca ABD ve Arap ülkeleri ile de gümrük vergisi ve kota muafiyetlerinden yararlanmaktadır. Bahse konu düzenlemeler, Filistin’in Agadir Anlaşması’na ve sonra DTÖ’ye katılımı ile tamamlanmalıdır. Filistin’in DTÖ’ye katılımına destek verilmesi hususu tanınmıştır. Bununla paralel olarak, Filistin’in yürürlükteki anlaşmalar ve düzenlemelerinin daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesi ihtiyacı da ortaya çıkacaktır.
Sanayinin büyümesi, Filistin ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinin korunması ve rekabetçiliğin sağlanmasında anahtar unsur olarak tanımlanmış ve katılımcılar sanayi bölgelerinin ve yüksek teknolojili mallarının üretilmesine olan ihtiyacın altını çizmişlerdir. Ayrıca, katılımcılar, KOBİ’lerin artan üretim ve ekonomik büyümenin başını çekmesi hususundaki birincil önemine dikkat çekerek, Filistin’deki KOBİ’lerin kurumsal kapasitesinin konsolide edilmesine olan gerekliliği dile getirmişlerdir.
AB, Türkiye ve diğer Güney Akdeniz ortakları, Filistin tarafından, idari kapasitesinin güçlendirilmesine ve ticaret politikası çerçevesinin daha da geliştirilmesine yönelik sarf edilecek çabaları desteklemeye hazırdır. 
2010 yılı Kasım ayında, Filistin ürünlerinin Avrupa-Akdeniz pazarı ve uluslararası pazarlara ticaretinin kolaylaştırılmasını amaçlayan bir önlemler paketi kabul edilmiştir. Bahse konu önlemler paketi belirli alanlarda uygulanmaktadır, ancak pek çok alanda ilerleme sağlanması gerekmektedir. Konferans, Filistin’in ticaretinin kolaylaştırılmasına ilişkin önlemler paketinin uygulanmasının gözetilmesinin öneminin altını çizmektedir. Ticaret Bakanlarının gelecek yıl katılım sağlamalarının öngörüldüğü toplantıda, ilerlemenin güçlendirilmesi ihtiyacı olan alanların tanımlanması ve uygulamanın düzenli olarak gözden geçirileceği bir mekanizmanın kurulması beklenmektedir.