Bilgi Bankası

Gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesine yardımcı rehber, el kitabı vb. dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

12 Nisan 2021
Elektronik Ortamda Özet Beyan Verilmesi Uygulamasına İlişkin Rehber                                                                    Dosya indir
 Fikri ve Sinai Hakların Gümrüklerde Korunmasına İlişkin E-başvuru Rehberi                                                            Dosya indir
 Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı                                                                                                               Dosya indir
 1 No.lu Kutuya İlişkin Kodlar                                                                                                                                 Dosya indir
 Döviz Kodları                                                                                                                                                       Dosya indir
 İşlemin Niteliğine İlişkin Kodlar                                                                                                                             Dosya indir
 Kap Kodları                                                                                                                                                          Dosya indir
 OTS Kodları                                                                                                                                                          Dosya indir
 Rejim Kodları                                                                                                                                                        Dosya indir
 Taşıma Şekline İlişkin Kodlar                                                                                                                                  Dosya indir
 Teslim Şekline İlişkin Kodlar                                                                                                                                   Dosya indir
 Ülke Kodları                                                                                                                                                           Dosya indir
  2020 Yılı Tarife Cetveli                                                                                                                                           Dosya indir
 Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları                                                                                                                                   Dosya indir
 Armonize Sistem İzahnamesi (R.G. 15/02/2017, 29980 Mükerrer)                                                                                 Dosya indir
 Transit El Kitabı                                                                                                                                                          Dosya indir
 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Rehberi                                                                                                            Dosya indir
 Yolcu Rehberi                                                                                                                                                         Dosya indir
 Özetle Dahilde İşleme Rejimi                                                                                                                                   Dosya indir
 Gümrük İdaresince Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesi                                                                             Dosya indir
 Gümrük İdaresince Verilen Dahilde İşleme İzni Almak İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler                                                     Dosya indir
 Gümrük İdaresince Verilen Dahilde İşleme İzni Kapatmasına Esas Bilgi ve Belgeler                                                    Dosya indir
Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatmasına Esas Bilgi ve Belgeler                                                                                 Dosya indir
 Telafi Edici Vergi Tablosu                                                                                                                                         Dosya indir
 Dahilde İşleme İzni İhraç Ürünleri İle İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu                                                                       Dosya indir
 Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi                                                                                                      Dosya indir
 Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi                                                                                                          Dosya indir
 Korunmaları, Soğuk Hava Depolarında Olduğu Gibi Özel Tertibat Gerektiren Eşya                                                        Dosya indir
 Tehlikeli Eşya Sınıfları ve Tehlikeli Eşya Listesi                                                                                                          Dosya indir
 Bazı Maddelerin Fire Oranlarına İlişkin Liste                                                                                                               Dosya indir
 Geçici Depolama Yeri ve Antrepoya Alınması Bakımından Özellik Gösteren Eşya Listesi                                               Dosya indir
 Elleçleme Faaliyetlerine İlişkin Liste                                                                                                                          Dosya indir
 Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik
veya İşleme Faaliyetlerine İlişkin Açıklayıcı Notlar
                                                                                                      Dosya indir
 Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik  veya İşleme Faaliyetlerine İlişkin Liste (T.G.T.C.'nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)                          Dosya indir
 Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşleme Faaliyetlerine İlişkin Liste (Tekstil Ürünleri Dışındaki Ürünler)                                                                   Dosya indir
 Ortak Transit ve NCTS Cep Kitapçığı                                                                                                                          Dosya indir
Dış Ticaret İşlemlerine İlişkin Belge ve Maliyetlerin Azaltılması ve Bu Konudaki Farkındalığın Arttırılması Çalıştayı Sonuç Raporu         Dosya indir