Bilgi Bankası

Gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesine yardımcı rehber, el kitabı vb. dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

16 Nisan 2021
Elektronik Ortamda Özet Beyan Verilmesi Uygulamasına İlişkin Rehber      Dosya indir
Fikri ve Sinai Hakların Gümrüklerde Korunmasına İlişkin E-başvuru Rehberi    Dosya indir
Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı      Dosya indir
1 No.lu Kutuya İlişkin Kodlar  Dosya indir
Döviz Kodları    Dosya indir
İşlemin Niteliğine İlişkin Kodlar      Dosya indir
Kap Kodları     Dosya indir
OTS Kodları      Dosya indir
Rejim Kodları    Dosya indir
Taşıma Şekline İlişkin Kodlar      Dosya indir
Teslim Şekline İlişkin Kodlar    Dosya indir
Ülke Kodları     Dosya indir
2020 Yılı Tarife Cetveli  Dosya indir
Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları      Dosya indir
Armonize Sistem İzahnamesi (R.G. 15/02/2017, 29980 Mükerrer) Dosya indir
Transit El Kitabı Dosya indir
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Rehberi       Dosya indir
Yolcu Rehberi     Dosya indir
Özetle Dahilde İşleme Rejimi  Dosya indir
Gümrük İdaresince Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesi   Dosya indir
Gümrük İdaresince Verilen Dahilde İşleme İzni Almak İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler    Dosya indir
Gümrük İdaresince Verilen Dahilde İşleme İzni Kapatmasına Esas Bilgi ve Belgeler    Dosya indir
Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatmasına Esas Bilgi ve Belgeler   Dosya indir
Telafi Edici Vergi Tablosu    Dosya indir
Dahilde İşleme İzni İhraç Ürünleri İle İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu  Dosya indir
Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi  Dosya indir
Laboratuvar Müdürlüklerine Göre Tahlil Yapılabilen Eşya Listesi Dosya indir
Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi  Dosya indir
Korunmaları, Soğuk Hava Depolarında Olduğu Gibi Özel Tertibat Gerektiren Eşya   Dosya indir
Tehlikeli Eşya Sınıfları ve Tehlikeli Eşya Listesi  Dosya indir
Bazı Maddelerin Fire Oranlarına İlişkin Liste  Dosya indir
Geçici Depolama Yeri ve Antrepoya Alınması Bakımından Özellik Gösteren Eşya Listesi Dosya indir
Elleçleme Faaliyetlerine İlişkin Liste      Dosya indir
Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşleme Faaliyetlerine İlişkin Açıklayıcı Notlar    Dosya indir
Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik  veya İşleme Faaliyetlerine İlişkin Liste (T.G.T.C.'nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)     Dosya indir
Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşleme Faaliyetlerine İlişkin Liste (Tekstil Ürünleri Dışındaki Ürünler)    Dosya indir
Ortak Transit ve NCTS Cep Kitapçığı Dosya indir
Dış Ticaret İşlemlerine İlişkin Belge ve Maliyetlerin Azaltılması ve Bu Konudaki Farkındalığın Arttırılması Çalıştayı Sonuç Raporu  Dosya indir