Ev Eşyası İşyeri Nakli Muafiyeti

07 Ağustos 2019

I- GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAF OLARAK KULLANILMIŞ EV EŞYASI İTHALİ 

Gümrük vergilerinden muaf olarak kullanılmış ev eşyası ithali iki yolla yapılabilir:
1- Yerleşim yerini Türkiye’ye nakleden kişiler tarafından getirilen kullanılmış ev eşyası
2-Yerleşim yeri Türkiye dışında bulunan kişiler tarafından Türkiye’de satın alma veya kiralama suretiyle edindikleri konutta kullanılmak üzere getirilen kullanılmış ev eşyası   

1.1- Yerleşim yerini Türkiye’ye nakleden kişiler tarafından getirilen kullanılmış ev eşyası

4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, kendilerine ait kullanılmış ev eşyasını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilecek kişiler düzenlenmiştir.
Soru: Kimler ev eşyası ithal hakkından faydanalabilir?
Cevap: Ev eşyası muafen yurda getirebilecekler aşağıda sıralanmıştır:

a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişiler.

Türkiye Gümrük Bölgesinde 1 yıl içinde 6 aydan az süre ile geçici olarak bulunmak devamlılık halini bozmaz. Ancak bu süreler Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşim yerinde aranan 24 ay kalma süresine dahil edilmez. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.
Bu madde kapsamında kullanılmış ev eşyası muafiyetinden faydalanmış olan kişilerin tekrar aynı muafiyetten yararlanabilmeleri için yurt dışında en az yirmidört ay yeniden ikamet tesis etmiş olmaları gerekir.

b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri. (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz)
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler. (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz)
ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi mirasçıları.
Murisin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta altı aydan fazla kalmamış olması gerekir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet etmiş olan gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.
Soru: Eşler ayrı ayrı muafiyetten yararlanabilirler mi? Muafiyet koşulları nelerdir?
Cevap: Hayır, söz konusu muafiyet aile ünitesine (anne, baba ve 18 yaşından küçük çocuklar) tanınmıştır. Eşlerin farklı ülkelerde bulunmaları halinde de aile ünitesi esası uygulanır.
Soru: Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir ülke vatandaşlığını kazananlar bu muafiyetten yararlanabilir mi?
Cevap: Hayır. Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle, yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanan kişiler bu bölümde yer alan muafiyetten faydalanamazlar. Ancak, çift uyruklu kişiler bu bölümde yer alan muafiyetten faydalanırlar.
Soru: Yurtdışında 24 aydan kısa süreli geçici görevlendirilen bir kamu görevlisi muafiyetten yararlanabilir mi?
Cevap: Hayır. Yirmi dört ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri muafiyetten yararlanamazlar.
Soru: Hangi eşya kullanılmış ev eşyası olarak nitelendirilemez?
Cevap: Taşınabilir alet ve cihazlar hariç olmak üzere, bir ticaret veya meslek icabı kullanılacak malzemelerin kullanılmış ev eşyası muafiyeti kapsamında serbest dolaşıma girişine izin verilmez.
Soru: Eşyanın getirilme süresi ne kadardır?
Cevap: Ev eşyasının kişilerin beraberinde veya gelişlerinden önce veya altı ay sonraki süre içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekir.

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi mirasçıları, ölen kişiye ait kullanılmış ev eşyasını veraset ilamı tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirerek serbest dolaşıma giriş beyanında bulunmaları gerekir.
Soru: Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?
Cevap: Gümrük idarelerince kullanılmış ev eşyasının muafen ithaline izin verilebilmesi için, kullanılmış ev eşyası ithal etmek isteyen kişilerin kendisi eşi veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından aşağıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gerekir.
a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişiler için:
1) İkamet nakil belgesi,
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi,
b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri için:
1) Atama kararı veya kamu görevlisinin bağlı bulunduğu kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilecek görevin sona erdiğini gösteren belge. Kamu görevlilerinin görevlerinin bitiminden önce, eşi veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından gerçekleştirilen serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, kamu görevlilerinin yurt dışında görevli olduklarına ve görev sürelerinin sona ermediğine dair bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilen belgenin ibrazı halinde, ayrıca bu kişilerin eşlerinden ikamet nakil belgesinin ibrazı istenmez.
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi,
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler için:
1) İkamet nakil belgesi,
2) Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge,
3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
4) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.
d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi mirasçıları için:
1) Veraset ilamı,
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) Birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar için noter tasdikli “feragat mukavelesi”,
4) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.
Soru: Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken sürekli görevle başka bir ülkeye atanan kamu görevlisi ev eşyasını Türkiye’ye muafen nakledebilir mi?
Cevap: Bu kişilerin, yeni tayin edildikleri ülkenin özelliği veya uzaklığı sebebiyle eşyasını beraberlerinde götürmelerinin külfetli ve masraflı bulunması veya Türkiye Gümrük Bölgesine getirmelerinde veya göndermelerinde zorunluluk bulunması hallerinde, durumlarının tevsik edilmesi kaydıyla, yurt dışındaki ev eşyası için muafiyet uygulanır.

Söz konusu kişiler serbest dolaşıma sokmak istedikleri eşyanın cins ve miktarını ayrıntılı olarak gösteren, dört nüsha eşya listesi ekli ve eşyanın serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idaresinin de belirtildiği bir dilekçe ile durumlarını bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluşuna bildirirler.
Atamayı yapan kamu kurum veya kuruluşunca durum uygun görülürse, eşya listesinin üç nüshasının eklenmesi suretiyle talep, eşyanın serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idaresine bildirilir.

Gümrük idaresince eşyanın naklihane eşyası niteliğinde olup olmadığı ve bu eşyanın yurda getirilmesi veya gönderilmesinin zorunlu olup olmadığı hususları incelenir ve uygun görülmesi halinde işlemler tamamlanır.  Ayrıca, ilgili kamu kurum veya kuruluşuna da bilgi verilir.

Gümrük idaresi, serbest dolaşıma giren eşyanın cins ve miktarını gösteren listeyi onaylayarak bir örneğini ilgili kişiye verir.
Soru: Kullanılmış Ev Eşyası İthal Hakkının Kullanılması
Cevap: Kullanılmış ev eşyası hakkı bir partide kullanılabileceği gibi, Türkiye Gümrük Bölgesine gelişlerinden önce veya altı ay sonraki süre içinde olmak kaydıyla muhtelif partiler halinde de kullanılabilir.

1.2- Yerleşim Yeri Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Bulunan Gerçek Kişilerin Türkiye’de Edindikleri Konutlarda Kullanılmak Üzere Getirdikleri Ev Eşyası
Soru: Konuta ilişkin şartlar nelerdir?
Cevap: Bu kapsamda eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için, eşyanın Türkiye'de kullanılacağı konuta sahip olunması veya konutun en az 1 yıl için kiralanmış olması gerekir. Bu koşulun karşılanmadığı durumlarda, ev eşyasının gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle vergileri teminata bağlanarak geçici ithaline izin verilir.
 
Soru: Kimler faydalanabilir?
Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bulunan gerçek kişiler, Türkiye Gümrük Bölgesinde edindikleri konutlarda kullanılmak üzere getirdikleri, kullanılmış ev eşyasını bir defaya mahsus olmak üzere gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilirler. Muafiyet, bir konut ve aynı kişi için bir defa ile sınırlıdır.

Bu kapsamda muaf olarak eşya ithal edecek olan kişilere ilişkin temel şart, bu kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olmaları olup, kişilerin uyruğu dikkate alınmamaktadır.

Söz konusu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru en az yirmi dört ay süre ile sürekli olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olmaları gerekir. Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda yüz seksen beş güne kadar yurtta bulunmak süreklilik halini bozmaz. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerlerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.
Soru: Eşler ayrı yarı muafiyetten yararlanabilirler mi? Muafiyet koşulları nelerdir?
Cevap: Hayır, söz konusu muafiyet aile ünitesine (anne, baba ve 18 yaşından küçük çocuklar) tanınmıştır.
Soru: Eşyanın başka bir konutta kullanılması durumunda da muafiyet uygulaması devam eder mi?
Cevap: Eşyanın, aynı kişi tarafından Türkiye’de kiralanmak veya satın alınmak suretiyle elde edilen başka bir konutta kullanılması durumunda muafiyet uygulaması devam eder.
Soru: Eşyanın getirilme süresi ne kadardır?
Cevap: Ev eşyasının kişilerin beraberinde veya gelişlerinden önce veya altı ay sonraki süre içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekir.
Soru: Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?
Cevap: Gümrük idarelerince yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan gerçek kişiler tarafından kullanılmış ev eşyasının muafen ithaline izin verilebilmesi için, bu kişilerin kendisi, eşi veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından aşağıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

a) Türk vatandaşları veya çift uyruklu kişiler için vukuatlı nüfus kayıt örneği; yabancı uyruklu kişiler için dış temsilciliklerimizden ya da Türkiye’de bulunan yabancı ülke temsilciliklerinden alınan aile bireylerinin nüfus bilgilerini içeren belge; bu belgenin yabancı ülke yasaları uyarınca temin edilememesi durumunda ise kişilerin beyanı ile yetinilecektir.
b)  Edinilen konut;
1) Satın alınmış ise, kişinin veya eşinin adına düzenlenmiş olan tapu veya satış vaadi ile kooperatiflerden satın alınan ancak kooperatiflerde kat irtifakının geç yapılması nedeniyle tapunun ibraz edilemediği konutlarda kat irtifaklı arsa tapusu,
2) Kiralanmış ise, kişi veya eşinin adına düzenlenmiş noter tasdikli en az bir yıllık kira sözleşmesi,
c) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.


II- EVLİLİK NEDENİ İLE EŞYA İTHALİ

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın 50 ila 52 nci maddeleri kapsamında, yerleşim yeri Türkiye’de olan bir Türk vatandaşı ile evlenerek veya evlenmek üzere yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye’ye nakleden kişilere ait çeyiz eşyasının gümrük vergisi muafiyetinden faydalanabilmesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir.
Soru: Kimler faydalanabilir?
Cevap: Evlilik nedeniyle çeyiz eşyası ithal edebilecek kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) Yerleşim yeri Türkiye’de olan bir Türk vatandaşı ile evlenerek gelmiş olanlar veya
b) Evlenmek üzere yabancı bir ülkedeki asli yerleşim yerini terk ile Türkiye’ye gelmiş ve burada evlenmiş olanlar ya da
c) Herhangi bir sebeple (turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet gibi) Türkiye’ye gelip en çok bir yıl içinde yine yerleşim yeri Türkiye’de olan bir Türk vatandaşı ile evlenmiş bulunanlar,

bu haktan faydalanabilir.

Muafen serbest dolaşıma giriş hakkı yerleşim yerini evlilik nedeniyle nakletmeden önce, en az 12 ay süre ile ve sürekli olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan ve evlilik belgesi ibraz eden kişilere tanınır.
Soru: Evlilik nedeniyle muafen ithal edilebilecek eşyaya ilişkin koşullar nelerdir?
Cevap: 
1) İkametgahı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden kişinin yeni veya kullanılmış eşyası,
2) İkametgahı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden kişiye, kanuni ikametgahı yabancı bir ülkede olan kişilerce evlilik nedeniyle ve geleneksel olarak gönderilen ticari miktar ve mahiyette bulunmayan hediyeler, her bir hediyenin kıymeti 430 EURO ve toplam hediye kıymeti 3000 EURO’yu aşmamak kaydıyla gümrük vergilerinden muafiyet tanınır. Ancak;
a) Alkol ve alkollü içecekler,
b) Tütün ve tütün ürünleri,

için muafiyet uygulanmaz.
Soru: Eşyanın getirilme süresi ne kadardır?
Cevap: Evlilik nedeniyle eşya ithal edeceklerin, muafiyetten istifade edebilmeleri için bu eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine evlilik akdinden en erken 2 ay önce veya en geç 4 ay sonraki süreler içerisinde ithal etmeleri şarttır.

Eşyanın serbest dolaşıma girişi, tek seferde olabileceği gibi öngörülen süreler içerisinde (2 ay önce 4 ay sonra) ayrı partiler halinde de yapılabilir.
Eşyanın evlilik akdinden önce serbest dolaşıma sokulması halinde, gümrük idaresince serbest dolaşıma girişinde gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat aranır.

Evlilik nedeniyle ithal edilen eşya ithal edildiği tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe devredilemez ve satılamaz, gümrük idaresinden izin alınmaksızın ödünç verilemez, kiralanamaz ve teminat olarak gösterilemez.

III- MİRAS YOLUYLA İNTİKAL EDEN EŞYANIN MUAFEN İTHALİ 

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın 53 ve 54 üncü maddeleri kapsamında, miras yoluyla intikal eden eşyanın muafen ithaline ilişkin hükümler düzenlenmiştir.
Soru: Kimler faydalanabilir?
Cevap: Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olan gerçek kişilerin ölümü ile Türkiye'de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları bu haktan faydalanabilir.
Soru: Eşyanın getirilme süresi ne kadardır?
Cevap: Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 24 ay içinde tek seferde veya aynı süre içinde birden fazla partide getirilen eşya için tanınır.
Soru: Gümrük muafiyetinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir?
Cevap: 
a) Alkol ürünleri,
b) Tütün ve tütün mamülleri,
c) Motorlu ticari araçlar,
d) Ölen kişinin mesleğini veya sanatını icra etmesi için kullandığı taşınabilir alet ve cihazlar hariç, herhangi bir meslek veya sanatın icrası için kullanılan alet ve cihazlar,
e) Hammadde stokları ve mamul veya yarı mamül ürünler,
f) Normal aile ihtiyaçlarından fazla miktarlarda bulunan canlı hayvanlar ile tarım ürünleri,

Gümrük vergileri muafiyetinden yararlandırılamaz.

IV- TÜRKİYE’YE ÖĞRENİM AMACIYLA GELEN ÖĞRENCİLERE AİT MALZEME VE EV EŞYASI 

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın 55 inci maddesi kapsamında, Türkiye’ye öğrenim amacıyla gelen öğrencilere ait malzeme ve ev eşyasının muafen ithaline ilişkin hükümler düzenlenmiştir.
Soru: Kimler faydalanabilir?
Cevap: Muafiyet, öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilere tanınır.

Öğrenci deyimi, bir eğitim kurumunda verilen derslere tam zamanlı olarak devam etmek amacıyla bu eğitim kurumunda kayıtlı olan kişi, anlamına gelir.
Soru: Eşyaya ilişkin şartlar nelerdir?
Cevap: Muafiyet uygulanabilmesi için eşya;

Öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilerin eğitim süreleri boyunca şahsi kullanımlarına yönelik olarak ithal ettikleri;

a) Eğitim malzemeleri,
b) Öğrenci odasını döşemeye mahsus ev eşyası,
c) Kullanılmış olsun veya olmasın giyim eşyası,

için gümrük vergisi muafiyeti tanınır.

Eğitim malzemeleri deyimi, öğrenciler tarafından normal olarak yaptıkları eğitim çalışmalarında yararlanılan ve eğitim konularına uygun yeni veya kullanılmış eşya, anlamına gelir.

Muafiyet, eğitim malzemeleri yönünden her bir öğrenim yılında bir defadan fazla tanınabilir. Ancak öğrenim süresi boyunca muafen bir kez ev eşyası ithal edilebilir.
 
İŞYERİ NAKLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Soru: Muafiyetin kapsamı nedir?
Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin kesin olarak sona erdirilerek, Türkiye Gümrük Bölgesine nakli dolayısıyla serbest dolaşıma sokulan sermaye malı (işletmenin faaliyetini devam ettirmesi için, gerekli teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemeleri) ve diğer malzemeye muafiyet tanınır.
Soru: Muafiyet kapsamında ithal edilebilecek eşyaya ilişkin şartlar nelerdir?
Cevap:
a) Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Gümrük Bölgesine nakletmek üzere yabancı ülkedeki faaliyetini sona erdirmeden önce en az on iki ay süreyle işletme tarafından fiilen kullanılmakta olan,
b) Nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan,
c) Söz konusu işletmenin niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan,

eşya ve malzeme gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilebilmektedir.
Soru: Muafiyete ilişkin şartlar nelerdir?
Cevap: 
a) Muafiyet hakkı sadece, Türkiye Gümrük Bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren iş yeri sahibine tanınır. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan bir işletme ile herhangi bir bağlantı kurma amaçlarına yönelik işletmeler için muafiyet uygulanmaz.
b) Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az üç yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere tanınır.
Ayrıca, kazanç sağlama amacına yönelik olmayan faaliyetlerle uğraşan ve bu faaliyetini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden tüzel kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan sermaye malları ve diğer malzemeye ilişkin muafiyet işlemleri de aynı kapsamda yürütülür.

Bir serbest meslek veya benzeri bir faaliyetle uğraşan gerçek kişilere de, mesleklerini Türkiye Gümrük Bölgesinde de yürüteceklerini ispat etmeleri halinde bu muafiyet tanınır.
Soru: Hangi eşya muafiyet kapsamı dışındadır?
Cevap: 
a) Üretim veya hizmet endüstrisi makinesi olmayan, taşınabilir laboratuvar veya dış yayın yapma birimleri gibi ulaşım araçları.
b) Canlı hayvan, hayvan yemleri ile tohum ve fidanlar .
c) Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar.
Soru: Eşyanın getirilme süresi ne kadardır?
Cevap: Söz konusu muafiyet, mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, işletmenin nakledildiği ülkedeki faaliyetlerini sona erdirdiği tarihten itibaren on iki ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya ve malzeme için uygulanır. Bu süre içerisinde eşyanın partiler halinde getirilmesi hakkın mükerrer kullanımı olarak değerlendirilmez.
Soru: Muafiyetten yararlanmak için gereken belgeler nelerdir?
Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren iş yeri sahibi tarafından, işyeri faaliyetleri devam ederken veya sona erdirildikten sonra aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine başvurulması gerekmekte olup başvurulan gümrük idaresi tarafından işlemler sonuçlandırılır.

a) Yurtdışından temin edilerek dış temsilciliklerimizce tercümeleri onaylanmış belgeler:
1) Ekonomik faaliyetin sona erdirildiğine dair ilgili ülke resmi makamlarından alınacak belge.
2) İşletmenin son üç yıllık kazancı ve ödenen vergilere ilişkin belgeler.
3) Serbest dolaşıma girişi istenilen makina ve sair eşyanın varsa faturaları ve işyeri demirbaş kayıtlarına ilişkin belgeler.
4) Yerleşim yerinin nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi.
5) Serbest dolaşıma girişi istenilen malların marka, model, seri numarası ve kullanım amaçlarına ilişkin ayrıntılı olarak düzenlenmiş liste.
b) Türkiye’den temin edilecek belgeler:
1) İşyeri açma izin belgesi.
2) Mahalli esnaf, sanatkâr, ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi.