Kamu İthalatı

Kamu ithalatına ilişkin mevzuat ve bilgilere ulaşabilirsiniz.

14 Ocak 2021

Kamu ithalatı 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350) ve İthalat Tebliğleri ile düzenlenmektedir.

      
Kararın 13 üncü maddesi kapsamında "4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin tescilinde Bakanlığın izni aranır." İzinler, 31.12.2020 tarihli ve 31351 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2021/15) ile düzenlenmiştir.

Sözkonusu Tebliğ’de eki listede yer alan eşyaların ithalatında -bazı özel ve istisnai durumlar ve/veya teknik zorunlulukların gerektirdiği haller dışında- İzin Belgesi düzenlenmeyeceği hükme bağlanmıştır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ
Kamu İthalatı İzin Başvuruları Bakanlığımıza (İthalat Genel Müdürlüğü) İTHALAT BELGE İŞLEMLERİ Uygulaması üzerinden kurumlar adına yetkili kişilerce E-İmza ile online olarak yapılmaktadır. Başvuruda  TPS-0340-İzin Belgesi( Kamu İthalatı) belge türü seçilerek başvurular yapılmaktadır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İthalat işlemleri Uygulamasından başvuru yapabilmeleri için öncelikle E-İmza yetkililerine sahip olması gerekmektedir. E-İmza yetkilendirme işlemleri ile ilgili bilgilere İthalat İşlemleri E-Başvuru sayfamızdan ulaşılabilir.