Kamu İthalatı

Kamu ithalatına ilişkin mevzuat ve bilgilere ulaşabilirsiniz.

30 Ocak 2020

Yerli üretimi korumak amacıyla 16.02.2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat 2018/2) ile kamu ithalatı (doğrudan alımları) 01.03.2018 tarihinden itibaren Bakanlığımız iznine tabi kılınmıştır. 

Sözkonusu Tebliğ’de 03.04.2019 tarihli ve 30734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile değişiklik yapılarak eki listede yer alan eşyaların ithalatında -bazı özel ve istisnai durumlar ve/veya teknik zorunlulukların gerektirdiği haller dışında- İzin Belgesi düzenlenmeyeceği hükme bağlanmıştır.