Perakende Ticaret

Perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması ve perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar

Perakende sektörü, büyüklüğü itibarıyla Ülkemiz açısından çok önemli bir sektördür. Sektörün önemini TÜİK tarafından hazırlanan sayısal veriler net olarak ortaya koymaktadır. Ülkemizde toplamda 3,1 milyon işletme bulunmakta olup, bu işletmelerin 723 bini perakende sektöründe faaliyet göstermektedir. Sektörde 2,1 milyon insanımız çalışmaktadır ki bu sayı yaklaşık 16 milyonluk çalışan sayımızın %13’üne tekabül etmektedir. Sektörde oluşan ciro 710 milyar TL tutarındadır ve bu ciro tüm sektörlerde oluşturduğumuz 6,2 trilyon TL tutarındaki cironun yine %11,5’ine tekabül etmektedir. Sektörün önemini anlatan bir başka veri de onun gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payıdır. Perakende ticaret hizmetlerinin yaklaşık 3,1 trilyon TL tutarındaki GSYH’miz içindeki payı 368 milyar TL ile %12 düzeyindedir. Bu büyüme performansı, perakende ticaret sektörünün ülkemiz ekonomisi açısından ne kadar önemli bir alan teşkil ettiğini de göstermektedir.

Sektörün büyüme performansı bir yandan ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlarken; bir yandan da muhtelif ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar doğurmuştur. Bu gelişmeler, perakende sektörüne yönelik hassasiyeti artırmış ve sektörün değişim-dönüşüm sürecinin ülke ekonomisine katkısını artırırken sorunları ortadan kaldıran yönlendirici ve destekleyici bir düzenleme gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Hatta bu gereksinim kamuya ait politika dokümanlarında da kendine yer bulmuştur.Bu çerçevede, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile perakende ticarete yönelik düzenlemeler yapılması ve uygulanmasının sağlanması, perakende ticaretin gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapılması, bu konuda mevzuatla verilen görevlerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması görevleri Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.