Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

01 Ağustos 2019

SATIŞ SONRASI HİZMETLER
SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi; yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.
Üretici veya ithalatçılar, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmelik eki listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadırlar.
 Yönetmelik eki listede yer almayan veya ek listede yer almasına karşın servis istasyonu gerekmeyen mallar için Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenlenmez.
 Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.
SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ DÜZENLENMESİ GEREKEN MALLAR
Satış Sonrası Hizmetler Yönetmelik ekli listede yer alan malları üreten veya ithal eden firmalar; SSHYB İŞLEMLERİ sayfasında e-SSHYB İşlemleri / e-imza İşlemleri üzerinden e-imza ile başvurarak Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi onaylatmak zorundadırlar.
SSHYB İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Sırasında İzlenecek Prosedür
Belgelendirme işlemlerinde uygulanacak usul, esas ve izlenecek yol ile ilgili hususlar, Eğitim Filmleri linkinde yer alan e-SSHYB İşlemleri / Eğitim Filmleri’nde belirtilmiştir. Söz konusu linki görüntüleyiniz ve talebinize uygun bölümü seçerek kullanıcı bilgilendirme filminde belirtildiği şekilde müracaatınızı yapınız.
Müracaatınız değerlendirilecek ve uygun görülmesi halinde belgeniz elektronik imza ile onaylanarak firmanıza bildirilecektir. Aksi halde eksiklik yazısını elektronik ortamda görüntüleyebileceksiniz.
Onaylanan belgelerinize ait dokümanlara,   sayfasında Satış Sonrası Yeterlilik Belgesi Sorgulama linkinden erişebilirsiniz.
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Müracaatı Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
- Başvurular, firmanızın unvanını da içeren elektronik imza kartları ile www.ticaret.gov.tr adresinden yapılacaktır.
- Başvuru sırasında firmanızın servis istasyonları TSE Başkanlığının veri tabanından gelmektedir.
- Servis istasyonlarının görülmemesi halinde, servisinizin bulunduğu İl’de yer alan TSE Müdürlüğüne telefonla başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
- Başvuruya konu olan ürünün cinsini, açıklama bölümüne yazınız.
SSHYB Diğer İşlemler
Servis Değişikliği 
Açıklama bölümüne “servis değişikliği” yapıldığını belirterek ve ayrıca, ürün cinsi de yazılarak, “Yeni Belge Başvurusu” yapılmalıdır. 
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi İptali
Bakanlığımızdan daha önce almış olduğunuz Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini iptal etmek istediğinizde, talebinizi belirten bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.
Belge iptaline yönelik başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır.
Unvan, Nev’i ve/veya Adres Değişikliği
Firmanızın unvanı, nev’i ve/veya adresinin değişmesi halinde, buna dair Ticaret Sicil Gazetesi ile Vergi Levhasının birer örneğinin, talebinizi belirten bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Firmanın unvan, nev’i ve/veya adres değişimi müteakip, açıklama bölümüne “unvan, nev’i ve/veya adres değişimi” yazılarak ve ayrıca ürün cinsi de belirtilerek “Yeni Belge Başvurusu” yapılmalıdır.
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları
Bakanlıkça onaylı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenleyecek üretici veya ithalatçılar, başvurularını, aşağıda unvanları belirtilen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından temin edecekleri e-imza kartıyla www.ticaret.gov.tr üzerinden yapacaklardır.
1-Elektronik Bilgi Güvenliği A. Ş. (E-Güven) www.e-guven.com
2-Türk Trust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A. Ş. www.turktrust.com.tr
3-EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tugra) www.e-tugra.com.tr
4- E-imza Güvenliği Hizmetleri A.Ş. (e-imza TR) www.e-imzatr.com