Bölgesel İlişkiler

18 Mart 2021

Dünya ticaret sisteminin hukuki altyapısını oluşturan Dünya Ticaret Örgütü kurallarına bir istisna olarak getirilen bölgesel ticaret anlaşmalarında 1990’lardan başlayarak önemli bir artış yaşanmıştır. Halihazırda dünya ticaretinin yaklaşık %50’si tercihli ticaret düzenlemeleri kapsamında yapılmaktadır.

Ülkemiz coğrafyası, nüfusu, dinamik iş gücü, zengin enerji ve tarım kaynakları, turizm kapasitesi ve rekabetçi işletme maliyetleri ile bölgesel işbirliği açısından çok güçlü bir potansiyele sahiptir. Bununla beraber, ticaret rakamlarına bakıldığında bölgemizdeki işbirliğinin bu potansiyeli yansıtmaktan uzak olduğu görülmektedir.

Ülkemizin bölgede oynadığı ekonomik ve ticari öncü rolün bir yansıması olarak, dost ve kardeş bölge ülkeleri ile ikili ilişkilerimiz kurucu üyesi olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Gelişen Sekiz Ülke (D8), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatıları altında kuvvetlendirilmektedir.

Söz konusu kuruluşlar çatısı altında özellikle ticaret alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacına yönelik olarak tercihli ticaret düzenlemeleri tesis edilmesi çalışmalarına ülkemizce özel önem atfedilmektedir. Bu minvalde İİT, EİT ve D8 Tercihli Ticaret Anlaşmalarının tamamına ülkemizce taraf olunmuş ve yükümlülüklerimiz yerine getirilmiştir.

Söz konusu Anlaşmaların işlerlik kazanmasının ülkelerimiz arasındaki ticaretin artırılmasına, ticarette belirli pazarlara bağımlılığın azaltılmasına ve refah artışına önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

 

İİT Bilgi Notu

EİT Bilgi Notu

KEİ Bilgi Notu

D-8 Bilgi Notu