İhracat Rejimi

İhracat Rejimi Kararı ve buna istinaden yayımlanan İhracat Yönetmeliği, Tebliğler ve ilgili kuruluşlara verilen talimatlar, ihracat mevzuatımızı düzenleyen hükümlerin en önemli kısmını ihtiva etmektedir.  
Mer’i ihracat rejimi mevzuatının en üst normunu oluşturan İhracat Rejimi Kararı, ihracatta yetkili mercii Ticaret Bakanlığı olarak tayin ederken, ihracatta liberal bir rejim öngörmüştür.
İhracat Rejimi Kararı’na istinaden çıkartılan İhracat Yönetmeliğinde “Konsinye İhracat” , “Kayda Bağlı İhracat” gibi özellik arz eden ihracat türleri tanımlanmış, ihracat işleminin gerçekleştirilebilmesi için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yerine getirilmesi gereken işlemler açıklığa kavuşturulmuştur.