Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Koordinasyonu

02 Ağustos 2019

Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Koordinasyonu


PGD faaliyetleri ülkemizde halihazırda dokuz farklı kamu kuruluşu tarafından gerçekleştirilmekte olup, PGD kuruluşları arasında koordinasyon  Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı bu görevini sekretaryası ve başkanlığını yürüttüğü ‘Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu’ ile Ticaret Bakanının koordinatörlüğünde toplanan ve kamu kuruluşlarının en üst düzeyde temsil edildiği ‘Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu’ aracılığıyla yürütmektedir. Her iki Kurul da PGD konusunda yaşanan ortak sorunlara çözüm önerileri getirmek ve PGD kuruluşlarının uygulamalarını yeknesaklaştırmak bakımından önemli bir iletişim ve işbirliği platformu görevi görmektedir.

 Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu2011/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan “Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu” yılda en az bir kere Ticaret Bakanı koordinatörlüğünde toplanmakta ve PGD otoriteleri Bakan ve Kurul Başkanı seviyesinde temsil edilmektedir.

Kurul bugüne kadar 4 kez toplanmış olup, 27 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen son toplantıda “Ulusal PGD Stratejisi (2019-2021)” kabul edilmiştir.  


Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu


Sekretaryası ve başkanlığı Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu'nda PGD kuruluşları Genel Müdür seviyesinde temsil edilmekte ve Kurul kararları bu üyelerce alınmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) temsilcileri ile gündem konularıyla ilgisi bulunan, PGD kuruluşları dışındaki diğer kamu kuruluşlarının temsilcileri de Kurul'a gözlemci olarak katılabilmektedirler. 4 ayda bir gerçekleştirilen Kurul toplantılarında, ülkemizde PGD alanında yaşanan sorunlar görüşülmekte ve çözüm önerileri geliştirilmektedir. TOBB ve TÜDEF temsilcilerinin katılımıyla, konunun önemli tarafları olan üretici ve tüketici kesiminin ülkemizde PGD alanında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi sahibi olması ve sürecin işleyişinde aktif şekilde yer almaları amaçlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı'nın PGD’nin koordinasyonu ile ilgili diğer görevleri ise;  ulusal PGD programlarını, PGD yıllık raporlarını ve ulusal PGD stratejisini hazırlamak ve takibini yürütmek, AB’de PGD alanında yaşanan gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek ve PGD alanında ihtiyaç duyulan çerçeve mevzuat çalışmalarını gerçekleştirmek şeklinde özetlenebilir.